Μεικτοί Γάμοι

Ενέργειες, σχέδια, πρακτικές της παγκόσμιας διακυβέρνησης και των προδρόμων του αντιχρίστου, απειλές της χώρας και της Εκκλησίας μας εν μέσω παγκοσμιοποίησης

Μεικτοί Γάμοι

Unread postby eternity » Thu Jan 10, 2013 2:12 am

Συνοδική Επιτροπή
επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων
2011 - 2015
Μεικτοί Γάμοι

"Εἰ τίς ἀδελφός γυναῖκα ἔχει ἄπιστον καί αὐτή συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ' αὐτοῦ, μή ἀφιέτω αὐτήν. καί γυνή ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον καί αὐτόν συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ' αὐτῆς, μή ἀφιέτω αὐτόν, ἡγίασται γάρ ὁ ἀνήρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καί ἡγίασται ἡ γυνή ἡ ἄπιστος ἐν τῷ ἀνδρί". (Παῦλος, πρός Κορινθίους Α΄ κεφ. Ζ΄ 12, 13 καί 14)

Τό ζήτημα τῶν μετά "ἀπίστων" καί ἑτεροδόξων "χριστιανῶν" (αἱρετικῶν, σχισματικῶν, παρασυναγώγων) συναπτομένων γάμων, τῶν μεικτῶν γάμων ὡς εἴθισται νά λέγωνται, ἀπησχόλησε τήν Ἐκκλησίαν ἀπό τῶν πρώτων αἰώνων.

Ἡ Ἐκκλησία ἀνέκανθεν ἀπηγόρευε - καί ἀπαγορεύει διά κανονικῶν αὐτῆς διατάξεων - τόν μετά ἀπίστων (κανών ΚΑ΄ (ΚΘ΄) τῆς ἐν Καρθαγένῃ Συνόδου) καί αἱρετικῶν (Ζ΄, ΛΑ΄ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ, ΚΑ΄ (ΚΘ΄) Καρθογένῃ, ΙΔ΄ τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ΄ Οἰκουμ. Συνόδου καί ΟΒ΄ τῆς ἐν Τρούλλῳ Πενθέκτης Οἰκουμ. Συνόδου) γάμων. Οὐχ ἧττον, μεταγενέστέρως, καί δή σήμερον, τόν μετά τῶν σχισματικῶν καί ἑτεροδόξων γάμον -καίτοι ἀπαντῶσι κανόνες βαρεῖς, ἐξομοιοῦντες τούτους πρός τούς αἱρετικούς, ὡς ὁ ζ΄ κανών τῆς Β΄ Οἰκουμ. Συνόδου - ἐπέτρεψε καί ἐπιτρἐπει, ἐνεργοῦσα κατ' οίκονομίαν καί συγκατάβασιν, εὐελπιστοῦσα πάντοτε ὅτι ὁ ἐκ τῶν δύο συνερχομένων εἰς γάμου κοινωνίαν ὀρθόδοξος, ἤθελεν ἐπαναφέρει εἰς τήν ὀρθήν πίστιν τόν ἀποσχισθέντα σύζυγον, "ἵνα μή δια τήν ἀκρίβειαν ὀκνηροτέρους τούτους ποιήσωμεν εἰς τό προσέρχεσθαι τῇ Καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ".

Δεδομένου δ' ὅτι ἡ Ἐκκλησία, χρωμένη ἄκρᾳ οἰκονομίᾳ, ἐπέτρεπε τήν σύναψιν μεικτῶν γάμων, ἀναμφισβήτητον τυγχάνει ὅτι, ὀσάκις ἐπρόκειτο νά εὐλογήσῃ τοιοῦτον γάμον, ἀπήτει πάντοτε νά πληροῖ οὗτος τάς προϋποθέσειες καί τούς ὅρους τοῦ κανονικοῦ ὀρθοδόξου γάμου, ἤτοι εὐλογίαν τοῦ μυστηρίου ὑπό κανονικοῦ ὀρθοδόξου ἱερέως καί ἀνατροφήν τῶν τέκνων κατά τό ὀρθόδοξον δόγμα.

Τό πνεῦμα τῆς ἐπιεικείας δέν ἄφησεν ἀνεπηρέαστον τήν Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία, ἀπό τῶν πρώτων ἐμφανισθεισῶν περιπτώσεων μεικτογαμιῶν, ἐφήρμοσε μεγάλην "οἰκονομίαν", δεχόμενη τήν σύναψιν τοιούτων μεικτῶν γάμων, ἐπί τῇ χρηστῇ ἐλπίδι ὅτι καί τό ἑτερόδοξον μέλος, θά ἀποσπασθῇ τήν ἀληθῆ τοῦ Κυρίου διδασκαλίαν, ἐφ' ὅσον ὅμως καί καθ' ὅσον θά ἐτηροῦντο - ἐπί ποινῇ ἀκυρότητος - αἱ παλαιόθεν ἰσχύουσαι ἀκόλουθοι αὐστηραί προϋποθέσεις:

Α) Τό μή ὀρθόδοξον μέλος δέον:

νά προσαγάγῃ "παρά τῆς ἐξ ἧς ἐξήρτηται ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς" δήλωσιν ὅτι εἶναι ἐλεύθερον νά συνάψῃ γάμον, μή ἔχον ἀνατρεπτικόν κώλυμα.

νά ὑπογράψῃ καί καταθέσῃ παρά τῇ ὀρθοδόξῳ ἐκκλησιαστικῇ ἀρχῇ, ἥτις θά ἐκδώσῃ τήν ἄδειαν γάμου, ἔγγραφον "ὑποσχετικόν", ὅτι θά βαπτίσῃ καί ἀναθρέψῃ τά τέκνα του κατά τό ὀρθόδοξον δόγμα, καί ὅτι διά πᾶσαν συζυγικήν διαφοράν θά ὑπάγηται εἰς τό οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τά δικαστήρια καί τούς νόμους αὐτοῦ. Ἐπί τῇ βάσει τῶν προμνησθέντων ἐγγράφων (δηλώσεως, ὑποσχετικοῦ καί ἐπισυναπτόμενου συνήθως ἐγγυητικοῦ τοῦ ἁρμοδίου ἱερέως ἤ προϊσταμένου Ἀρχιερέως) ἐκδίδεται ἡ ἀπαιτούμενη ἄδεια γάμου. Μεθ' ὅ
Β) ὀρθόδοξος κανονικός ἱερεύς δέον νά εὐλογήσῃ τόν γάμον.

Τοῦτο ὑπῆρξεν ἀπ' ἀρχῆς τό πνεῦμα τῆς κατ' Ἀνατολάς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά τούς μεικτούς γάμους, καί ἀνέκαθεν ἐφήρμοσεν ἐπί αἰῶνας, καί ἐτηρήθη ὑπό πασῶν τῶν ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, αἵτινες οὐδαμῶς ἀπεμακρύνθησαν αὐτῆς. καί δυνάμεθα νά εἴπωμεν ὅτι ἀπετέλεσε δίκαιον, καί δή καί δίκαιον ἀσφαλές καί ἀδιάσειστον, ἐπί τοῦ ὁποίου ἐφρόντισαν πᾶσαι αἱ νομοθεσίαι τῶν ὀρθοδόξων Κρατῶν νά προσαρμόσουν τήν περί τῶν μεικτῶν γάμων ἀκολουθητέαν διαδικασίαν.

Ἐν ὄψει τῶν τοιούτων δεδομένων, ἡ ἐπί τῶν Νομοκανονικῶν ζητημάτων Συνοδική Ἐπιτροπή κατά τά παγίως πλέον καθιερωμένα Συνοδικῶς, ἀπεφάνθη ὅτι οἱ μεικτοί γάμοι δύνανται νά τελῶνται ὑπό τάς κάτωθι προϋποθέσεις:

α) διαπίστωσιν τοῦ βαπτίσματος τοῦ ἑτεροδόξου μέλους (εἰς τό ὄνοομα τῆς Ἁγίας Τριάδος) καί τῆς ἐλευθερογαμίας αὐτοῦ (πιστοποιητικού ἀγαμίας) ἐγκύρως βεβαιουμένων ὑπό τῆς Ἐκκλησίας εἰς ἥν οὗτος ἤ αὕτη ἀνήκει καί

β) ρητήν γραπτήν δήλωσιν ὅτι τά γεννηθησόμενα τέκνα θά βαπτισθοῦν καί θά ἀνατραφοῦν κατά τό ὀρθόδοξον δόγμα


Εκκλησια της Ελλαδας http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/ ... s-0005.htm
«Φώτισόν μου, το σκότος, Κύριε!» (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς).
User avatar
eternity
Καθολικός Συντονιστής
 
Posts: 7520
Joined: Tue Nov 15, 2011 1:33 pm

Re: Μεικτοί Γάμοι

Unread postby eternity » Thu Jan 10, 2013 3:12 am

Ρωσικη ορθοδοξη εκκλησια


............Ο Αυτοκράτωρ Πέτρος ο Μέγας, τον οποίον ονομάζουν πολλοί δυτικόφρονα, ήτο μέγας υπερασπιστής της Ορθοδόξου Ρωσίας. Επέ­τρεψε τους μικτούς γάμους με τους Αρμενίους, Ρωμαιοκαθολικούς και Διαμαρτυρομένους, αλλ' υπό τον όρον ότι όλα τα παιδιά εν μικτοίς γάμοις θα γίνονται Ορθόδοξοι.

http://www.impantokratoros.gr/7A1FB5E4.el.aspx

If the groom or the bride belongs to the Orthodox confession [and the other to another confession], in such a case everywhere, except Finland (for whose native inhabitants in the next article (68) an exception is provided), the following is required: 1) that persons of other confessions, entering into marriage with persons of the Orthodox confession, give a written promise that they will not revile their spouses, nor incline them through enticement, threats or any other means to accept their faith, and that children born in this marriage will be baptized and raised in the rules of the Orthodox confession… ; 2) that in the conclusion of such marriages all the rules and precautions that have been established generally for marriages between persons of the Orthodox confession are executed and observed without fail; 3) [and] that such marriages be concluded by an Orthodox priest in an Orthodox church…. It is forbidden to accept requests for permission to perform the rite of marriage by the rules of a foreign [non-Orthodox] church alone [i.e., to accept requests for exceptions].(2)

Αν ο γαμπρός ή η νύφη ανήκει στην Ορθόδοξη ομολογία [και το άλλο σε μια άλλη ομολογία], σε μια τέτοια περίπτωση παντού, εκτός από τη Φινλανδία απαιτούνται τα εξής : 1) ότι τα πρόσωπα των άλλων ομολογιών, συνάπτοντας γάμο με άτομα από την Ορθόδοξη ομολογία, να δώσει γραπτή υπόσχεση ότι δεν θα βρίζουν τους συζύγους τους, ούτε μέσω δέλεαρ, απειλές ή οποιοδήποτε άλλο μέσο να δεχτεί την πίστη τους, και ότι τα παιδιά που θα γεννήθουν σε αυτό το γάμο θα βαφτιστουν και θα μεγάλωσουν με τους κανόνες της ορθόδοξης ομολογίας ...?
http://academic.shu.edu/russianhistory/ ... ian_Empire

Ορθοδοξη εκκλησια της Σερβιας

If the Bride, or Groom is a member of some other Christian Church, a letter from their clergyman stating that he/she has been baptized in the name of the Holy Trinity and that he/she is eligible to marry must be presented.

Αν ο γαμπρος ή η νυφη ειναι μελος καποιας αλλης Χριστιανικης εκκλησιας προυποθεση ειναι ενα πιστοποιητικο απο τον κληρικο οτι αυτος ή αυτη εχουν βαφτιστει εις το ονομα της Αγιας Τριαδας και ειναι καταλληλοι ωστε να ερθουν εις κοινωνια γαμου.
http://sacserbchurch.org/sac/parish-inf ... 2/wedding/

Ρουμανικη Εκκλησια
..we we have reached the decision that each of us will remain affiliated with our respective religious faith, and will make every effort to respect one another's practice.
Eχουμε αποφασισει οτι ο καθενας απο εμας θα παραμεινει συνδεδεμενοι με την αντιστοιχη θρησκευτικη πιστη μας και οτι θα σεβομαστε ο ενας τις πρακτικες του αλλου.


Μαρτυρια του Π.Αρη Μετρακου σχετικα με τους μικτους γαμους
" My family's witness confirms what I have seen in parish ministry. Whenever the Orthodox partner in a marriage is strong in his or her beliefs, the non-Orthodox spouse develops almost immediate admiration for the Orthodox Church. Very often this esteem leads to conversion and when it doesn't there is usually at least a sense of respect for the Orthodox way."

Η μαρτυρια απο την οικογενεια μου επιβεβαιωνει οτι εχω δει στην ενορια μου.Οποτε ενας ορθοδοξος σε γαμο εχει δυνατη πιστη το μη ορθοδοξο μελος αναπτυσσει σχεδον αμεσως θαυμασμο για την Ορθοδοξη εκκλησια. Πολυ συχαν αυτη εκτιμηση οδηγει σε μετατροπη ( γινεται ορθοδοξος) και οταν δεν συμβει αυτο τοτε τουλαχιστον υπαρχει ο σεβασμος προς τον Ορθοδοξο τροπο.

http://www.orthodoxytoday.org/articles6 ... rriage.php

(Εχοντας κανει την πιο πανω ερευνα διαπιστωσα οτι ειναι κοινη πρακτικη μεταξυ ολων των ορθοδοξων εκκλησιων η πρακτικη του μικτου γαμου στην περιπτωση που προκειται για χριστιανο αλλου δογματος.Πριν λοιπον καποιος αποφανθεί με απολυτο τροπο για το σωστο και το λαθος καλο ειναι παντα να ψαχνει να βρει σχετικες πληροφοριες ή τουλαχιστον να ρωταει εναν πνευματικο ανθρωπο)
«Φώτισόν μου, το σκότος, Κύριε!» (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς).
User avatar
eternity
Καθολικός Συντονιστής
 
Posts: 7520
Joined: Tue Nov 15, 2011 1:33 pm

Re: Μεικτοί Γάμοι

Unread postby Voreios » Thu Jan 10, 2013 10:11 pm

Στη Σύρο και την Τήνο που τα νησιά είναι μισά-μισά (Ορθόδοξοι-Καθολικοί) τι γίνεται; Παντρεύονται και στις δύο Εκκλησίες; :?:
«Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς»
User avatar
Voreios
 
Posts: 1595
Joined: Tue Nov 15, 2011 7:15 pm

Re: Μεικτοί Γάμοι

Unread postby eternity » Fri Jan 11, 2013 1:34 am

Voreios wrote:Στη Σύρο και την Τήνο που τα νησιά είναι μισά-μισά (Ορθόδοξοι-Καθολικοί) τι γίνεται; Παντρεύονται και στις δύο Εκκλησίες; :?:Για την ορθοδοξη εκκλησια ο γαμος για να ειναι ευλογημενος και εγκυρος πρεπει να γινει σε ορθοδοξη εκκλησια.Για τους καθολικους δεν γνωριζω αν τους υποχρεωνουν ή οχι.
«Φώτισόν μου, το σκότος, Κύριε!» (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς).
User avatar
eternity
Καθολικός Συντονιστής
 
Posts: 7520
Joined: Tue Nov 15, 2011 1:33 pm


Return to ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest