Περί εορτολογίου / ημερολογίου

Τα πάντα περί Εορτολογίου, Συναξαριστή, Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών...

Περί εορτολογίου / ημερολογίου

Unread postby kyriakos » Thu Nov 17, 2011 5:16 pm

Επιστολές Πατρός Φιλοθέου Ζερβάκου

Επιστολή 1η 1924

. . . Ως προς το ημερολόγιον μη φαντασθής ή νομίσης ότι εγώ την ψυχήν μου την έχω διά κόλασιν. Αυτό να το βγάλης από τον νουν σου και συ και κάθε άλλος πιστεύων ότι το ημερολόγιον θα σώση τον άνθρωπον. Ούτε ο Χριστός ούτε οι Άγιοι Απόστολοι, ούτε οι Άγιοι Πατέρες μας εδίδαξαν ότι θα μας σώσουν τα ημερολόγια. Μας εδίδαξαν ότι θα μας σώση η πίστις και τα καλά έργα... Δεν εθίχθη ούτε η πίστις ούτε τα μυστήρια ούτε έγιναν φράγκοι και άπιστοι οι ακολουθήσαντες το νέον ημερολόγιον. Το τοιούτον είναι ψεύδος και μυσαρά συκοφαντία. . . Δεν ήλλαξαν οι νεοημερολογίται την πίστιν των, είναι χριστιανοί και τα μυστήρια τελούνται και θαύματα γίνονται εις όσους έχουν πίστιν και η σωτηρία παρέχεται. Διότι ο Κύριος είπεν «ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται, ο δε απιστήσας κατακριθήσεται». Ο πιστεύσας και βαπτισθείς εις τον Χριστόν θα σωθή και όχι ο πιστεύσας εις το ημερολόγιον, το χρονόμετρον. . .
. . . Όσα είπον οι Άγιοι Πατέρες και αι Οικουμενικαί Σύνοδοι διά τας διαφόρους αιρέσεις και καινοτομίας δεν πρέπει να νομίζωμεν ότι τα είπον διά το ημερολόγιον. Ναι μεν είναι καινοτομία, η οποία απερισκέπτως και απρομελετήτως γενομένη επέφερε βλάβην εις το χριστεπώνυμον πλήρωμα, δεν πρέπει όμως να την θεωρώμεν ως τας μεγάλας αιρέσεις και να υβρίζωμεν και να συκοφαντώμεν τους χριστιανούς ως φράγκους και εβραιομασώνους, διότι οι πλείστοι των χριστιανών οίτινες εξ ανάγκης ακολουθούν το νέον ημερολόγιον είναι χριστιανοί, δεν είναι φράγκοι ούτε εβραίοι ούτε μασώνοι, ως πολλοί εξ υμών των «αγίων ζηλωτών» τους ονομάζετε. Οι τοιούτοι έχω πληροφορίαν εκ Θεού ότι σώζονται, καθότι ο Κύριος δεν είπεν ότι το παλαιόν ημερολόγιον θα μας σώση, αλλ' είπεν «ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται» και «ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον». Ο δε θείος Χρυσόστομος λέγει ότι όστις μεταλαμβάνει αξίως των αχράντων μυστηρίων ούτος εορτάζει Πάσχα.

Εις τους πρώτους τρεις αιώνας του Χριστιανισμού οι χριστιανοί δεν είχον εορτάς και ο ουρανός επληρούτο σεσωσμένων, διότι είχον την πίστιν και την αγάπην προς τον Θεόν και τον πλησίον. Οι παλαιοί πατέρες εν τοις ερήμοις δεν είχον ούτε ακολουθίας, ούτε τροπάρια, αλλά διά την αγνείαν και καθαρότητα, διά την ταπείνωσιν και ολόψυχον προς τον Θεόν και τον πλησίον αγάπην συνωμίλουν με τον Θεόν.

Ως προς το ζήτημα, ότι όσοι έλθουν προς υμάς εκ των νεοημερολογιτών τους δέχεσθε αφού πρώτον τους χρίσητε δι' αγίου μύρου..., τούτο, αγαπητέ μοι, είναι τολμηρόν. Διά τοιαύτα ζητήματα πρέπει ν' αποφανθή Οικουμενική Σύνοδος. Υμείς έχετε το δικαίωμα ν' ακολουθήτε το παλαιόν ημερολόγιον, δεν έχετε όμως δικαίωμα να γίνεσθε δογματισταί και να σφετερίζεσθε δικαιώματα Οικουμενικής Συνόδου. . .

Ταύτα, αγαπητέ μου, σοι γράφω με αδελφικήν αγάπην και σε συμβουλεύω και παρακαλώ να ακολουθής την μέσην και βασιλικήν οδόν και ουχί τα άκρα. Διότι τα άκρα και αι υπερβολαί εισί των δαιμόνων. Λέγει και ο σοφός Παροιμιαστής· «μη γίνου πολύ ευσεβής ίνα μη ασεβήσης»...Αρχιμ. Φιλόθεος Ζερβάκος


11-2-1932

...Εξ όσων γράφετε με λίγα λόγια φρονείτε ότι χωρίς το παλαιόν ημερολόγιον δεν υπάρχει ελπίς σωτηρίας και ότι όσοι ηκολούθησαν το νέον είναι αντίχριστοι και οι μεγαλύτεροι αιρετικοί. Αυτά, αγαπητέ μοι, να τα λέγη και να τα φρονή ένας αγράμματος και αμαθής και απερίσκεπτος πρέπει να τον συμβουλεύης συ ως εγγράμματος και συνετός και λογικός και ουχί συ ο ίδιος να έχης τοιαύτα φρονήματα...

Εάν ο Κύριος έλεγεν εις τους αγίους Αποστόλους κηρύξατε και το παλαιόν ημερολόγιον και ο πιστεύσας εις αυτό σωθήσεται, ο δε απιστήσας κατακριθήσεται, τότε θα είχες δίκαιον να γράφης και να φρονής ούτως. Εάν πάλιν οι νεοημερολογίται έλεγον ότι από σήμερον που εδέχθημεν το νέον ημερολόγιον αρνούμεθα τον Χριστόν, δεν τον πιστεύομεν, δεν πιστεύομεν τα μυστήρια, τους Αγίους δεν τους εορτάζομεν πλέον, τότε βέβαιως και εγώ είμαι σύμφωνος ότι με τους τοιούτους όστις συμπροσεύχεται ή επικοινωνεί έχει ενοχήν και ευθύνην. Αλλ' ουδέν τοιούτον συνέβη. . . Οι Άγιοι οπότε και αν τους εορτάσωμεν δεν ευχαριστούνται εις τούτο, όσον ευχαριστούνται όταν, το κατά δύναμιν, τους μιμούμεθα. . .

Ο Άγιος Ειρηναίος ήλεγξε τον Πάπα Βίκτωρα, διότι ηθέλησε ποτέ να εκβιάση τους χριστιανούς να συμφωνήσουν εις το να εορτάζουν το Πάσχα μίαν και την αυτήν ημέραν, επειδή επί τρεις αιώνας δεν εωρτάζετο το Πάσχα συμφώνως μίαν ημέραν από τους χριστιανούς. Άφες, είπεν αυτώ, τους χριστιανούς να εορτάζουν ως βούλονται· αρκεί ότι πιστεύουν όλοι εις τον Χριστόν. Εκείνο όπερ βλάπτει είναι το να μη υπάρχη συμφωνία εις την πίστιν, εις το βάπτισμα, εις την θ. Μυσταγωγίαν και τα άλλα μυστήρια.

Η καινοτομία του εορτολογίου δεν έπρεπε να γίνη. Αλλ' αφού έγινε τί έπρεπε οι χριστιανοί να κάμουν; Να μη βαπτίζωνται, να μη κοινωνούν, να αποθνήσκουν εις την απιστίαν και ασέβειαν; Τούτο είναι ασυγκρίτως χειρότερον. Εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσις γίνεται. Η Εκκλησία μετέρχεται δύο κυβερνήσεις, την ακρίβειαν και την οικονομίαν. Ενταύθα επιδέχεται οικονομίαν διά την ανάγκην. Ο Άγιος Γεννάδιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εις τινα εγκύκλιον επιστολήν αυτού γράφει ότι, όστις εις τας εσχάτας ταύτας ημέρας θέλει να στήση την ακρίβειαν ην είχεν η αρχαία Εκκλησία, ούτος επιχειρεί τα αδύνατα και πολέμιός εστι της Εκκλησίας, όστις δε συγκαταβαίνει εις τινα διά να φυλάξη την πίστιν ούτος Αποστολικήν πορεύεται οδόν.

Μήπως και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες πολλάκις δεν μετεχειρίσθησαν οικονομίαν; Ο θ. Χρυσόστομος, όστις επέτρεψέ ποτε εις τους μαθητάς του να συλλειτουργήσουν μετά των Αρειανών αιρετικών, όπερ δεν επετρέπετο κατ' ουδένα τρόπον, εν τούτοις διά την ανάγκην συγκατετέθη. Υμείς, ως φαίνεται, είσθε ακριβέστεροι και των θ. Πατέρων, ώστε να γράφης να αποβάλωμεν τους αρχιερείς και ιερείς και να μη έχωμέν τινα επικοινωνίαν. . .

Περί του θέματος τούτου ερώτησα ειδήμονας και διακριτικούς άνδρας και αδελφούς. Εξέτασα δε και εμελέτησα τούτο, αλλά δεν εύρον εις κανέν βιβλίον ότι η σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται εκ του εορτολογίου. Ηρώτησα πολλούς και μοι είπον εξ ανάγκης να το δεχθήτε και επειδή δεν είναι ζήτημα δογματικόν. . . Ωσαύτως παρεκάλεσα εκτενώς και εζήτησα κατόπιν νηστείας και προσευχής από τον Θεόν να με αποκαλύψη περί τούτου, όστις και μοι απεκάλυψε ότι τα ημερολόγια δεν σώζουν τον άνθρωπον, αλλ' η πίστις και τα καλά έργα, και ότι οι Άγιοι διά της πίστεως ευηρέστησαν τον Θεόν και ηγίασαν και ουχί δι' ημερολογίων.

Κατόπιν όλων αυτών και των αιρέσεων, εις ας υπέπεσαν οι πλείστοι των παλαιοημερολογιτών. . ., πώς ήτο δυνατόν να έχω μετά τοιούτων επικοινωνίαν και να χωρισθώ της Εκκλησίας χάριν του ημερολογίου; Τί δε να είπω διά τας απρεπείας, ανοησίας και ατασθαλίας των λεγομένων ζηλωτών; Ο θεός να σε φωτίση και οδηγήση προς το συμφερώτερον και να μη φρονής ότι είσαι διακριτικώτερος από τον πνευματικόν σου.

Φρονείς ότι δεν πρέπει να μνημονεύωμεν τους Επισκόπους διότι μετέβαλαν το εορτολόγιον. Είσαι διακριτικώτερος και ακριβέστερος του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου, όστις εις μίαν των Κατηχήσεων αυτού κατηγορεί τινα Ιερομόναχον, όστις δεν εμνημόνευε τους εξουσιαστάς και λέγει αυτολεξεί: «Είναι δυνατόν να κρατή τις Μοναστήριον και να μη μνημονεύη τους βασιλείς;»

Αλλά πώς είσαι ακριβής παρατηρητής των αρχιερέων και τα υμέτερα ου βλέπεις; Οι κανόνες δεν εγράφησαν μόνον διά τους αρχιερείς αλλά δι' όλους. Δεν πρέπει μόνον οι αρχιερείς να τους φυλάττουν και ημείς να τους καταπατώμεν ούτε να νομίζωμεν ότι είμεθα ελεύθεροι, αυθαίρετοι και μη υποκείμενοι εις κανόνας. . . Ως εκ τούτου κατεπάτησας τον δ' κανόνα της Δ' Οικουμενικής Συνόδου όστις διαγορεύει. «. . .έδοξε μηδένα μεν μηδαμού οικοδομείν, μηδέ συνιστάν μοναστήριον ή ευκτήριον οίκον παρά γνώμην του της πόλεως Επισκόπου. . . τον δε παραβαίνοντα τούτον τον όρον ωρίσαμεν ακοινώνητον είναι, ίνα μη το όνομα του Θεού βλασφημήται. . .».

Ωσαύτως και ο α' κανών της Α' και Β' Συνόδου ορίζει. «μηδενί εξείναι, Μοναστήριον οικοδομείν, άνευ της του επισκόπου γνώμης και βουλής. . .». Κατηγορείτε και κατακρίνετε τους αρχιερείς, αλλ' ιδού ότι και υμείς ευρίσκεσθε παραβάται και καταφρονηταί των ιερών κανόνων. Νομίζετε ότι είσθε υπέρτεροι των Ιερών κανόνων των θ. Πατέρων και η βάσις και η κρηπίς της Ορθοδοξίας;

Ο π. Αβιμέλεχ, εις εκ των εναρετωτέρων και διακριτικωτέρων μοναχών της σημερινής εποχής, μοι έγραφε προ καιρού ότι τινές των φανατικών ζηλωτών παλαιοημερολογιτών υπέπεσαν εις τέσσαρας αιρέσεις.
1ον εις την των ακεφάλων ως μη αναγνωρίζοντες ανωτέραν αρχήν.
2ον εις την των αναβαπτιστών, επειδή αναβαπτίζουν τους εις το Ορθόδοξον βάπτισμα βεβαπτισμένους.
3ον εις την των Λουθηροκαλβινιστών, επειδή φρονούν και πιστεύουν ότι τα μυστήρια τελούνται και υπό ανιέρων, ως γράφει ο μοναχός Αρσένιος Κοτέας εις το υπ' αυτού συγγραφέν βιβλίον «Κέντρα», εν ω αναφέρει ότι τρία παιδία κατά μίμησιν του πνευματικού π. Ματθαίου ελειτούργησαν και μετεβλήθη ο άρτος εις κρέας και ο οίνος εις αίμα προς πίστωσιν ότι τα παιδία εκείνα επειδή ήσαν καθαρά ετελείωσαν το μυστήριον. Ώστε πας ανίερος ή μικρός ή μέγας την ηλικίαν αρκεί να είπη τα γράμματα της λειτουργίας και τελειούται το μυστήριον κατά την γνώμην των, και
4ον Ότι άνευ του παλαιού εορτολογίου ουδέν μυστήριον τελειούται και ότι με την αλλαγήν του εορτολογίου έφυγεν η Χάρις του Θεού από τους χριστιανούς και είναι πλέον άκυρα όλα τα μυστήρια, αποδίδοντες ούτω τοιαύτην σημασίαν εις το εορτολόγιον όσην ουδέ εις αυτό το ιερόν Ευαγγέλιον.

Ταύτα ίσως τινές των παλ/γιτών να μη τα φρονούν ούτε να τα ασπάζωνται, αλλ' οι πλείστοι είμαι βέβαιος ότι ούτω φρονούν. Το Ιερόν Ευαγγέλιον γράφει να έχωμεν αγάπην ακόμη και εις τους εχθρούς μας και ο ουρανοβάμων Παύλος γράφει ότι άνευ αγάπης όλα τα άλλα και το χάρισμα των γλωσσών και η προφητεία και η πίστις και η ελεημοσύνη και αυτό το μαρτύριον δεν ωφελεί (Α' Κορ. 13, 1-13). Πολλοί παλαιοημερολογίται το μεν παλαιόν ημερολόγιον το φυλάττουν στερρώς, την δε αγάπην την καταφρονούν, διότι φαντάζονται και φρονούν οι άφρονες ότι όλος ο νόμος και οι Προφήται κρέμανται ουχί εις την αγάπην αλλ' εις το ημερολόγιον του Ιουλίου Καίσαρος. . . . Εγώ δεν είμαι ημερολογίτης, είμαι ορθόδοξος χριστιανός, αλλ' εν συγκρίσει με την έχθραν ευρίσκω ολιγώτερον κακόν την αλλαγήν του ημερολογίου. «Δύο γαρ κακών προκειμένων το μη χείρον βέλτιστον». Εάν από το ένα μέρος οι παλ/γίται ωφέλησαν, διότι η στάσις των συνεκράτησε οπωσδήποτε την ορμήν των καινοτόμων και μεταρρυθμιστών των μη σεβομένων τας πατρικάς παραδόσεις και τους ιερούς κανόνας, από το άλλο μέρος η αδιακρισία και ο φανατισμός ενίων έβλαψεν πολύ. . ., διότι έπεισαν πολλούς να μη εκκλησιάζωνται, κοινωνούν, εξομολογούνται και άλλα πολλά, διά τα οποία βεβαίως εισίν μεγίστης ευθύνης ένοχοι.
Ενθυμείσθε που μοι ελέγατε ότε έζη ο Συγγούρης και ήτο Πρόεδρος των παλ/γιτών ότι πρέπει να υπάγη εις εις την Πελοπόννησον, άλλος εις την Στερεάν Ελλάδα και άλλος εις τας νήσους να σηκώσωμεν τον κόσμον εις επανάστασιν, να πάρουν όπλα δηλαδή, να βάλωμεν τους ανθρώπους να φονεύωνται, να φονεύωνται αδελφοί χριστιανοί. Διατί; Διά το ημερολόγιον του Ιουλίου Καίσαρος! Ουχί βεβαίως· δεν σας ήκουσα, διότι το τοιούτον ήτο αισχίστου είδους μωρία, που μεγαλυτέρα δεν ημπορεί να γίνη.

Ο Χριστός όταν απέστειλε τους μαθητάς αυτού διά να επιστρέψουν τα έθνη εκ της πλάνης εις την θεογνωσίαν δεν τους έδωκεν εντολήν να πορευθούν εις τα έθνη να βάλουν τους ανθρώπους να φονεύη ο εις τον άλλον, αλλά τους παρήγγειλε ειπών: «Ιδού εγώ αποστέλλω υμάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων, γίνεσθε φρόνιμοι ως όφεις και ακέραιοι ως αι περιστεραί. Όταν διώκωσιν υμάς από την μίαν πόλιν, φεύγετε εις την άλλην, και όταν σας ραπίζωσιν από την μίαν σιαγόνα στρέφετε και την άλλην». Αλλοίμονον εάν οι Άγιοι Απόστολοι και οι πρώτοι χριστιανοί εσήκωναν όπλα κατά των απίστων και ειδωλολατρών, ουδέν αποτέλεσμα θα έφερον.

Λοιπόν γνώρισε ότι ό ζήλος σου είναι μεν καλός αλλ' ου κατ' επίγνωσιν. Είναι ζήλος άνευ διακρίσεως. Είναι ζήλος, όστις εξέρχεται των ορίων. Όπως δε και άλλοτε σοι έγραψα καλόν είναι παν ότι πράττεις να το πράττης μετά προσοχής και πολλής συνέσεως και φόβου Θεού. Να ερωτάς δε και συμβουλεύεσαι ου τους τυχόντας αλλ' άνδρας θεοφοβουμένους, μεμαρτυρουμένους, εναρέτους και διακριτικούς, αν και δεν υπάρχουν τοιούτοι σήμερον, σπανίζουν, πάντως όμως ευρίσκονται και δεν θα εκλείψουν και συμφώνως με την γνώμην εκείνων να περιπατής, δοκιμάζων άμα τί εστιν ευάρεστον τω Κυρίω. Η χάρις δε του Κυρίου να είναι πάντοτε μετά σου, να σε σκέπη και διαφυλάττη από παντός κακού, να σε ενισχύη και φωτίζη και οδηγή εις το αγαθόν και σε αξιώση μακαρίου τέλους και της βασιλείας των Ουρανών, ης γένοιτο πάντας επιτυχείν. Αμήν.


Μετά πατρικής αγάπης και διαπύρων ευχών
Φιλόθεος Ζερβάκος Αρχιμ.
ΝΟΣΩ. ΣΥ ΟΣ Η ΙΑΜΑ, ΙΗΣΟΥ, ΣΩΣΟΝ
kyriakos
 
Posts: 174
Joined: Tue Nov 15, 2011 3:16 pm

Re: Περί εορτολογίου / ημερολογίου

Unread postby kyriakos » Thu Nov 17, 2011 5:17 pm

Δύο θαύματα αποδεικτικά ότι δεν σώζει το ημερολόγιο αλλά η μετάνοια
«ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ»
† ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ
Αναδημοσίευση από το Μπλόκ "Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον"

...Οι μοναχοί της Λογγοβάρδας δεν ακολουθούν ημερολόγια, ακολουθούν τον Χριστό ο Οποίος είπεν. «Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι» (Μάρ. 8, 34). Δεν είπε να ακολουθήση το άψυχον ημερολόγιον και ο πιστεύσας και βαπτισθείς (εις αυτό) σωθήσεται. Ο πιστεύσας εις τον Χριστόν και εις το Ευαγγέλιον σωθήσεται, όχι εις το παλαιόν ημερολόγιον.
Πλανώνται δεινήν πλάνην πολλοί των φανατικών και ζηλωτών παλαιοημερολογιτών πιστεύοντες ότι χωρίς το ημερολόγιον δεν σώζετε ο άνθρωπος. Οι Άγιοι Πάντες, Προφήται, Απόστολοι, Μάρτυρες και Όσιοι, δεν εσώθησαν και δεν εθαυματούργησαν με τα ημερολόγια αλλά διά της πίστεως....
Τα μυστήρια τα τελούμενα υπό των νεοημερολογιτών είναι έγκυρα, διότι δεν τα τελειοί και αγιάζει το ημερολόγιον, αλλά τα τελειοί το Άγιον Πνεύμα, το οποίον επικαλούνται και οι νεοημερολογίται να τα αγιάση, και ο άνθρωπος σώζεται διά της ορθής πίστεως, της αγάπης και των καλών έργων, όχι διά των ημερολογίων.... Η λατρεία, την οποίαν απονέμουν πολλοί των παλαιοημερολογιτών εις το παλαιόν ημερολόγιον και κατήντησαν αληθείς χρονολάτραι, η έλλειψις της πραγματικής, της ειλικρινούς αγάπης προς τον Θεόν και τον πλησίον, η έλλειψις της αγάπης προς αλλήλους και αυτών των παλαιοημερολογιτών ακόμη, η ασέβεια, η απιστία, η κακή πολιτεία, η καταφρόνησις προς τον νόμον του Θεού, τας θείας εντολάς και τας ιεράς παραδόσεις των πλείστων κληρικών και λαϊκών νεοημερολογιτών, παρατείνουν την διαίρεσιν, το σχίσμα. αυξάνουν τα πάθη, τα μίση, την κακίαν, τας αμαρτίας. σκληρύνουν τας καρδίας αμφοτέρων, απομακρύνουν την μετάνοιαν και πλησιάζομεν, εάν δεν μετανοήσωμεν, εις την απώλειαν.

«Εάν μη μετανοήτε», είπεν ο Κύριος, «πάντες ωσαύτως απολείσθε» (Λουκ. 13, 3).

Εγίναμεν οι πάντες, εκτός ολίγων εξαιρέσεων, γενεά πονηρά, σκολιά και διεστραμμένη. και προς τους σκολιούς σκολιάς οδούς εξαποστέλλει ο Κύριος. Τους πονηρούς εξολοθρεύει, καθώς και πάντας τους αμαρτωλούς, και φυλάσσει Κύριος πάντας τους αγαπώντας Αυτόν. Δεν θα κριθούν και καταδικασθούν οι άνθρωποι τόσον δια τα ημερολόγια, όσον θα καταδικασθούν δια την έλλειψιν της αγάπης και των καλών έργων. Ας αγαπήσωμεν τον Κύριον, ας φυλάξωμεν τας εντολάς Του και, εάν ως άνθρωποι αμαρτήσωμεν, ας μετανοήσωμεν δια να μη μείνωμεν έξω του Νυμφώνος Χριστού.

Αναγκαίον κρίνω να αναφέρω εδώ δύο θαύματα αποδεικτικά, ότι τα μυστήρια τα υπό των νεοημερολογιτών τελούμενα είναι έγκυρα και ότι τον άνθρωπον δεν το σώζουν τα ημερολόγια, αλλά τον σώζει η μετάνοια, η εξομολόγησις, η πίστις, η αγάπη, τα καλά έργα, ο Θεός.

Εις το χωριόν του Παρθενίου ήτο νέος τις τον οποίον μερικοί εις την Πάρον παλαιοημερολογίται τον έπεισαν να μη πηγαίνη εις την Εκκλησίαν, να μη εξομολογήται, να μη κοινωνή των αχράντων μυστηρίων, διότι θα κολασθή, επειδή με το νέον ημερολόγιον δεν γίνεται λειτουργία, μυστήριον. όσοι πηγαίνουν εις την Εκκλησίαν με το νέον ημερολόγιον, εξομολογούνται, κοινωνούν, όλοι είναι κολασμένοι. Φοβηθείς ο νέος απεμακρύνθη από την Εκκλησίαν και την αγίαν Κοινωνίαν και έπαθεν, ο δυστυχής, εκείνο το οποίον λέγει ο Άγιος Κύριλλος. οι μακρύνοντες εαυτούς της Εκκλησίας και των αγίων Μυστηρίων εχθροί του Θεού και φίλοι του διαβόλου καθίστανται. Ο Εύσπλαγχνος όμως Θεός δεν τον αφήκε να χαθή, διότι από απλότητα επλανήθη από παλαιοημερολογίτας. και όταν ησθένησε και επλησίασε εις τον θάνατον, μίαν ημέραν εισήλθον εις το δωμάτιόν του πλήθος δαιμόνων, τον ησπάζοντο και του έλεγον. Ήλθαμε να σε πάρωμε, είσαι ιδικός μας. Εις την παρουσίαν και θέαν των μιαρών δαιμόνων ο νέος ετρόμαξε και γοερώς εφώναξε. Βοήθεια! βοήθεια! Βγάλτε αυτούς τους μαύρους που ήλθαν να με πάρουν. Τρέχουν οι γονείς έντρομοι, οι γείτονες, και τον ερωτούν, τί έπαθε. Αυτός περισσότερον εφώναζε. Βγάλτε τους μαύρους που ήλθαν να με πάρουν. Οι γονείς και οι προσδραμόντες δεν έβλεπον ουδένα και προσεπάθουν να τον παρηγορήσουν, αλλ' εκείνος διαρκώς έτρεμε, έκλαιε και εφώναζε τα τους βγάλουν έξω.

Αφού είδε ότι ουδεμίαν βοήθειαν έδιδον εις αυτόν, λέγει εις τους γονείς του. Φέρετέ μου τον παπά Φιλόθεον να εξομολογηθώ, και επειδή τω είπον, ότι απουσίαζον, τους λέγει. Φέρετε τον παπά Μανώλη. Τω λέγουν. Είναι νεοημερολογίτης, και εσύ δεν επήγαινες εις την εκκλησίαν, επειδή ήτο νεοημερολογίτης και δεν τον εχαιρέτας. πώς τώρα τον γυρεύεις; Έσφαλα, έσφαλα. φέρετέ τον να εξομολογηθώ. Τον ειδοποίησαν, μετέβη και εξωμολογήθη. Όταν όμως εισήλθεν ο Ιερεύς, οι δαίμονες εξήλθον και ίσταντο εις την θύραν. όταν δε ο Ιερεύς τω ανέγνωσε την συγχωρητικήν ευχήν, οι μεν μαύροι και δυσειδείς δαίμονες έφυγον κλαίοντες, εισήλθον δε μερικοί νέοι ωραίοι, θαυμάσιοι εις την μορφήν, τον ησπάσθηκαν και τω λέγουν. Επειδή εξωμολογήθης καθαρά, ήλθομεν εις βοήθειάν σου.

Έπαυσε ο νέος να κλαίη, να φοβήται, και με φωνάς ευχαριστηρίους, με πρόσωπον φαιδρόν και ιλαρόν, εκαλούσε τους γονείς και γείτονας να ίδουν την λαμπρότητα και ωραιότητα των νέων εκείνων, αλλά ως ανάξιοι δεν έβλεπον. Μετά τρεις ημέρας λέγει εις τους γονείς του. Ειδοποιήσατε τον παπά Μανώλη αύριον εις τας 9π.μ. να έλθη να με κοινωνήση διότι οι νέοι οι οποίοι με συντροφεύουν μου είπαν θα με πάρουν μαζί των. Έτσι και έγινε, και απήλθε γελαστός και με χρηστάς ελπίδας εις την άνω Ιερουσαλήμ.

Εις την Σύρον ήσαν δύο Ιερομόναχοι και Πνευματικοί φανατικοί και ζηλωταί θερμότατοι του παλαιού ημερολογίου, οι οποίοι συνεβούλευον και εδίδασκον τους ανθρώπους, τους χριστιανούς, να μη πηγαίνουν εις την εκκλησίαν, να μη κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων. Αντί να κοινωνούν, να προτιμούν να γεμίζουν ένα ποτήρι κρασί και να βουτούν μία φέτα ψωμί να τρώγουν, αυτό θα είναι προτιμότερον. Επίσης τα βρέφη των, αντί να τα βαπτίζουν νεοημερολογίται ιερείς, να προτιμούν να τα κάμουν ένα μπάνιο εις την θάλασσαν ή να βάζουν σε μια σκάφη νερό και να τα πλένουν. Ο ένας μάλιστα φανατικώτερος έλεγεν, ότι την κονωνίαν των νεοημερολογιτών την βάζει κάτω και την πατά και έλεγε μίαν αισχράν λέξιν. Είχον δε αναμεταξύ των τόσον μίσος, φθόνον και κακίαν, ώστε δεν ησχολούντο εις άλλο τι τόσον, όσον εις το να πηγαίνουν εις ανθρώπους γνωστούς των και αγνώστους, να κατηγορή ο ένας τον άλλον, με φοβεράς φρικτάς κατηγορίας και συκοφαντίας. Έγινε μέγα σκάνδαλον εις την πόλιν της Σύρου.

Μερικοί φρόνιμοι και θεοφοβούμενοι με παρεκάλουν να τους ειρηνεύσω. Προσεπάθησα να τους πείσω, ότι οφείλουν ως χριστιανοί και περισσότερον ως ιερομόναχοι και πνευματικοί να συγχωρηθούν, να συνδιαλλαγούν, να διαλύσουν τον φθόνον και την έχθραν, διά να μη αποθάνουν εν έχθρα. αλλά εστάθη αδύνατον. Τον ένα, με πολλά παραδείγματα και διδασκαλίας εκ του Ευαγγελίου, τον έπεισα να παραδεχθή να συγχωρηθούν. ο άλλος εστάθη αδύνατον, οπότε τω είπον. Εάν δεν τον συγχωρήσης, να μη λειτουργήσης, διότι ο Χριστός λέγει. πρώτον να καταλλαγής με τον εχθρόν σου και τότε να προσφέρης το δώρον σου ή την θυσίαν. Εγώ, μοι λέγει, θα λειτουργήσω.....Αλλά αντί να λειτουργήση, μετ' ολίγας ημέρας από τότε που τω είπον να μη λειτουργήση, επήρε ένα μαχαίρι και πήγε να σφάξη τον ανεψιόν του εργοστασιάρχην, ότι του επήρε τα χρήματα. και επειδή ο Αστυνόμος τον εφυλάκισε ολίγας ημέρας και τον ηπείλησε να μη ενοχλήση άλλοτε τον ανεψιόν του διότι θα τον ετιμώρη, επήγε ως άλλος Ιούδας και επήρε σχοινίον και έδεσε βρόγχον δια να πνιγή, αλλά την στιγμήν εκείνην τον είδε κάποια γυνή, η οποία εφώναξε και έσπευσαν και έκοψαν το σχοινί και εσώθη. Αλλ' επειδή παρεφρόνησε, τον έκλεισαν εις το άσυλον. και ότε επλησίαζε εις τον θάνατον, επήγε ο Ιερεύς να τον κοινωνήση, τον εύρε και έτρωγε τας ακαθαρσίας του! Και ούτω ακοινώνητος απέθανε αυτός που έλεγε ότι την Κοινωνίαν των νεοημερολογιτών την βάζει κάτω και την πατά και την χρίει με ακαθαρσίας. Όταν δε τον εξέθαψαν ήτο άλυτος, το λείψανόν του μαύρον, δυσωδίαζε, το στόμα του ανοικτόν και η γλώσσα του εκρέματο έξω του στόματος. Αυτά είναι τα κατορθώματα των φανατικών παλαιοημερολιτών των αποβαλόντων την αγάπην και κρατούντων σφικτά το παλαιόν ημερολόγιον να μη το χάσουν.
Εάν θελήσω να απαριθμήσω τας πλάνας και τας αιρέσεις των παλαιοημερολογιτών εις τας οποίας υπέπεσον μετά την εισαγωγήν του νέου εορτολογίου, δεν με εξαρκεί ο χρόνος. Εκτός του αναβαπτισμού, της αναμυρώσεως, το να τολμήσουν μερικοί να μη εισέρχωνται εις τας εκκλησίας των χριστιανών νεοημερολιτών, να μη προσκυνούν τας ιεράς εικόνας, να περνούν έξω από τας εκκλησίας και να μη κάνουν το σημείον του Σταυρού και να λέγουν αι εκκλησίαι εφράγκεψαν, αι εικόνες εμολύνθησαν. και ότε εσήμαινον οι κώδωνες των εκκλησιών δι' εορτήν Αγίου μερικοί παλαιοημερολογίται έλεγον είναι η εορτή των Φράγκων Αγίων. Κάποια καλογραία εις γυναικείαν Μονήν της Τήνου παλαιοημερολογίτισσα, διαβαίνουσα προ της θύρας του Ναού της Μονής την Μ. Παρασκευήν και ιδούσα τον Χριστόν επί ξύλου κρεμάμενον εις το μέσον της εκκλησίας, έστρεψε προς τον Χριστόν τα οπίσθιά της. Εις παρατηρήσεις καλογραίας άλλης παλαιοημερολογιτίσσης διατί δεν εντρέπεται, απήντησεν αυθαδώς και ασεβώς. Αυτός ο Χριστός δεν είναι ο ιδικός μας, είναι των Φράγκων. Παύω, δεν λέγω άλλο. λέγω μόνον «Πάτερ, άφες αυτοίς. ου γαρ οίδασι τί ποιούσι», ουδέ τί λέγουσι.
Ταύτα σοι γράφω δια να μη πλανηθής και δια να μη νομίσης ότι τα λέγω προς υπεράσπισιν του νέου ημερολογίου. Απ' αρχής ήμην, είμαι και θα είμαι εναντίον της απερισκέπτου, αντικανονικής και παρανόμου εισαγωγής του νέου εορτολογίου. Ηγωνίσθην, αγωνίζομαι και θα αγωνίζωμαι άχρι τέλους διά την επαναφοράν του παλαιού ημερολογίου, όχι ότι παραδέχομαι το ημερολόγιον, ότι αυτό μόνον θα με σώση. αγωνίζομαι διά την ομόνοιαν, την ενότητα και ειρήνην της Εκκλησίας, άνευ των οποίων και το έθνος και η Εκκλησία θα ναυαγήσουν....Πρόσεχε, να αγαπάς τον Θεόν και να είσαι πάντοτε κοντά Του.
Μετά πατρικής αγάπης και ευχών εγκαρδίων
Αρχιμ. Φιλόθεος


Τα ημερολόγια δεν σώζουν τον άνθρωπο
(αποσπάσματα επιστολών, απλοποιημένα)
... Ούτε ο Χριστός ούτε οι Άγιοι Απόστολοι, ούτε οι Άγιοι Πατέρες μας εδίδαξαν ότι θα μας σώσουν τα ημερολόγια. Μας εδίδαξαν ότι θα μας σώσει η πίστη και τα καλά έργα... Δεν εθίχθη ούτε η Πίστις ούτε τα μυστήρια ούτε έγιναν φράγκοι και άπιστοι όσοι ακολούθησαν το νέο ημερολόγιον ... Ο πιστεύσας και βαπτισθείς εις τον Χριστόν θα σωθεί και όχι όποιος πιστεύη εις το ημερολόγιον, το χρονόμετρον... Εκείνο το οποίο βλάπτει είναι το να μην υπάρχει συμφωνία στην Πίστη, στο βάπτισμα, στη Θεία Μυσταγωγία και τα άλλα Μυστήρια.

Τα ημερολόγια δεν σώζουν τον άνθρωπο, και οι Άγιοι δια της Πίστεως ευηρέστησαν τον Θεόν και ηγίασαν και όχι δια ημερολόγια.
***Το ημερολόγιο δεν είναι Θεός, ούτε όλοι οι νόμοι κρέμονται απ΄αυτό... Ο Κύριος πουθενά εις το ιερόν Ευαγγέλιον δεν αναφέρει ότι θα μας σώσει το παλαιόν ημερολόγιον. Ποιός από τους Αγίους Αποστόλους και Πατέρας εκήρυξεν ημερολόγια;
Δεν πρέπει να νομίζωμεν ότι η Ορθοδοξία και η Χριστιανοσύνη έγκειται εις το ημερολόγιο και χωρίς αυτό δεν υπάρχει σωτηρία. Το ημερολόγιο δεν είναι Θεός αλλά παράδοσις, το Δε Ευαγγέλιο δεν λέγει δια ημερολόγια. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν ηγίασαν δια το ημερολόγιο ούτε το παλαιό ούτε το νέο, αγίασαν δια την Πίστιν του Χριστού την αγίαν και δια τα καλά των έργα, τα οποία έλαμπαν σαν τον ήλιον.
***Όσοι πιστεύουν και φρονούν ότι χωρίς το ημερολόγιον μυστήριον δεν τελειοί το Άγιον Πνέυμα, αυτοί όχιν μόνον είναι αιρετικοί καιπλανεμένοι, αλλά και ημερολάτραι και χρονολάτραι.
***Ο Χριστός όταν ήρθε εις τον κόσμον δεν εδίδαξεν ημερολόγια. Ας μας πουν εις ποιο κεφάλαιον ή στίχον του ευαγγελίου, λέγει ο Χριστός θα μας σώσει το ημερολόγιον. Όσοι από τους παλαιοημερολογίτας φρονούν ότι το ημερολόγιον είναι ισοδύναμον και ανώτερον από το Άγιον Πνεύμα και ότι τα μυστήρια τα τελειώνει το ημερολόγιον πλανώνται οι δυστυχείς και αμαρτάνουν.
***Ο Θεός δεν τιμωρεί τους ανθρώπους δια τα ημερολόγια, αλλά δια τις αμαρτίες και τις κακίες τους.
***Ο Θεός έκαμεν τον κατακλυσμόν, έκαυσεν τις πόλεις των Σοδόμων για τις αμαρτίες των ανθρώπων εκείνων και όχι για ημερολόγια και όλες οι τιμωρίες που δοκιμάζει η ανθρωπότης δεν είναι για το ημερολόγιο, αλλά για το ότι έχει πληθυνθεί η ανομία και έχει ψυγεί η αγάπη.
***Το ζήτημα του ημερολογίου δεν είναι το σπουδαιότερον, επειδή δεν είναι ούτε Θεός ούτε πίστις ούτε απ' αυτό εξαρτάται η σωτηρία του ανθρώπου... (παράδειγμα Παύλος, Κορνήλιος, Ταβιθά...) Όλοι όσοι εσώθησαν και όσοι μέλλουν να σωθούν, θα σωθούν από την πίστιν στο Θεον, την αγάπη και τα καλά τους έργα.
***Είναι διηρεμένοι σε πολλές μερίδες παρατάξεις και η μια δεν δέχεται την άλλην. Κρατούν σφιχτά το ημερολόγιον, την αγάπην όμως, το κεφάλαιον των αρετών, περιφρονουν.
***...Εγώ είμαι εναντίον της απερισκέπτου και παρανόμου εισαγωγής του νέου ημερολογίου, και επί 50 έτη (εγράφη το 1978) αγωνίζομαι δια την επεναφοράν του παλαιού ημερολογίου, όχι διότι πιστεύω ότι μόνο δια του ημερολογίου θα σωθώ, αλλά δια την ειρήνη και ομόνοια της Εκκλησίας.

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές Του «πορευθέντες εις το κόσμον άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτίση, ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται, ο Δε απιστήσας κατακριθήσεται» (Μαρ. 16,15) και «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς, τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν» (Ματθ. 28,19). Κυρήξατε τους είπε το Ευαγγέλιον, όχι το παλαιόν ημερολόγιον και ο πιστεύσας και βαπτισθείς εις το όνομα της Αγίας Τριάδος όχι εις το παλαιόν ημερολόγιον. Αγωνίζομαι και θα αγωνίζομαι μέχρι τελευταίας μου αναπνοής δια να επέλθη ομόνοια και ειρήνη εις την Εκκλησίαν. Και οι Άγιοι 318 θεοφόροι Πατέρες που εθέσπισαν και μας παρέδωσαν το Ιουλιανόν ημερολόγιον δεν μας είπον, σας παραδίδομαι το ημερολόγιον δια να σωθήτε και ότι χωρίς αυτό τα μυστήρια είναι άκυρα(!). Μας το παρέδωσαν δια να γιορτάζουν οι Χριστιανοί την εορτήν του Πάσχα ομού...

...Αγαπητέ...επειδή θέλω να σε ωφελήσω σε παρακαλώ να μου είπης ποιος σε έδωκε τον τίτλον ότι είσαι γνήσιος ορθόδοξος Χριστιανός! Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός; Δεν το πιστεύω διότι ο κύριος εδίδαξε τους μαθητάς αυτού, όταν ποιήσουν πάντα, να λέγουν ότι είναι άχρειοι δούλοι και έπραξαν εκείνο που όφειλαν να πράξουν. Οι Άγιοι Απόστολοι ήταν ταπεινοί και έλεγαν εαυτούς ελαχίστους, ο Δε κορυφαίος των μαθητών, ο έως τρίτου ουρανού αναβάς έλεγε, ότι ήταν ο ελάχιστος των Αποστόλων, το έκτρωμα της φύσεως και ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο αμαρτωλούς σώσαι, ον πρώτος ήτο εκείνος.

Ο Κύριος δίδαξε εις πάντας και εις ημάς την ταπείνωσιν. «Μάθατε απ' εμού μας είπε, ότι πράος ειμί και ταπεινός τη καρδία και ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχαίς ημών». Την υπερηφάνια την εδίδαξε και την διδάσκει ο παμπόνηρος και παγκάκιστος διάβολος. Και ακριβώς δι' αυτό μας παρήγγειλε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να μάθωμεν την ταπείνωσιν και να τον παρακαλούμεν καθ΄εκάστην και λέγωμεν, Κύριε «μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού».

...Όσας Δε αντέγραψας από το Πηδάλιον της Εκκλησίας γνώμας και αποφάσεις των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και θεοφόρων Πατέρων είναι τελείως άσχεται με το παλαιόν ημερολόγιον, καθότι αι Άγιαι Οικουμενικαί Σύνοδοι δεν συνεκροτήθησαν δια το παλαιόν ημερολόγιον, αλλά δια άλλα ζηήματα. Αι Άγιαι Οικουμενικαί Σύνοδοι συνεκροτήθησαν από το έτος 325 έως το 783, η δε μεταβολή του εορτολογίου έγινε το 1924. Ουδεμία Οικουμενική Σύνοδος ησχολήθη με το παλαιόν και νέον εορτολόγιον, μόνον η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος ώρισε τα περί της εορτής του Πάσχα, και ο οποίος όρος κατά την γνώμην πολλών διδασκάλων της Εκκλησίας μας δεν φυλάττεται, αλλ' αυτό δεν βλάπτει ου΄δε ποσώς την πίστιν. Ο Δε θείος Χρυσόστομος, όστις ήκμασεν εγγύς μετά την Α' Οικουμενικήν Σύνοδον, λέγει : « Χρόνων ακρίβειαν και ημερών παρατήρησιν δεν ηξεύρει η του χριστού Εκκλησία, επειδή οσάκις τρώγει τις τον ζωοποιόν Άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνει, καταγγέλει τον θάνατον του Κυρίου και Πάσχα επιτελεί». Και ο ιερός Νικόδημος, ερμηνευτής των ιερών κανόνων λέγει: Δεν φροντίζειν ο Χριστός και η Εκκλησία δια τοιαύτην παρατήρησιν χρόνων και ημερών πάρεξ δια μοναχήν ομόνοιαν και ειρήνην. Τι λοιπόν αναφέρεις Αγίας Συνόδους και Αγίους Πατέρας ακμάσαντας προ χιλίων ετών δια να στηρίξεις την πλάνην σου δια το παλαιόν και το οποίον λατρεύεις ως Θεόν δια να μην είπω και περισσότερον, εφ' όσον παραδέχεσαι και πιστεύεις, ότι χωρίς το παλαιόν εορτολόγιον ούτε μυστήριον τελείται. Άρα δέχεσαι ότι το Πανάγιον Πνεύμα δια να τελειώσει μυστήριον πρέπει να έχει συνεπίκουρον και το άγιον παλαιόν ημερολόγιον!!! Φευ, της πλάνης και κακοδαιμονίας!!!

Το μεν παλαιόν ημερολόγιον το ονομάζεις Άγιον, το Δε νέον, Βάαλ. Και το παλαιόν ημερολόγιον έχει ημέρας, και το νέον. Όλας τας ημέρας τας εποίησεν ο Κύριος,όλαι είναι καλαί και άγιαι. Διατί λοιπόμ συ τας μεν ονομάζεις αγίας και καλάς, τας Δε ονομάζεις Βαάλ και κακάς; Αλλ' ως φαίνεται ο φανατισμός και η εμπάθεια σας έχει σκοτίσει το λογικόν και δεν αισθάνεσθαι τι λέγετε... μείς προσκυνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδαν Ομοούσιον και αχώριστον, πιστεύομεν, προσκυνούμεν και τον αληθή Θεόν και Ποιητήν των απάντων και εις Αυτόν κλίνομεν γόνυ, εαν και αμαρτωλοί ήμεθα. Εσεις όμως,... προσκυνείτε και λατρεύετε ως Θεόν, και το παλαιόν ημερολόγιον. Η αληθής όμως ομολογία του Χριστιανού είναι να πιστεύει εκείνα τα οποία διαλαμβάνει το Άγιον Σύμβολον της Πίστεως ημών... Το ιερόν Σύμβολον δεν διαλαμβάνει να πιστεύομεν και εις ένα παλαιόν ημερολόγιον το εφευρεθέν υπό του ειδωλολάτρου Σωσιγένους και θεσπισθέν επί του επίσης ειδωλολάτρου αυτοκράτορος Ιουλίου Καίσαρος και ότι άνευ του παλαιού εορτολογίου δεν υπάρχει σωτηρία.

Νομίζεις ότι εάν φυλάξεις το παλαιόν ημερολόγιον εφύλαξας όλον τον νόμον, είσαι γνήσιος ορθόδοξος διότι κατά τη γνώμη σου όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμωνται στο παλαιόν εορτολόγιον; Αλλά εάν ως λοικός και συνετός στοχασθής καλώς τας καταφρονήσεις που κάμνεις εις άλλας παραδόσεις της Αγίας μας Εκκλησίας, τας παρακοάς που κάμνεις εις τον νόμον του Θεού και τας εντολάς Του, τας παρακοάς που κάμνεις εις τας συμβουλάς και νουθεσίας του Πνευματικού σου Πατρός, θα ίδεις ότι εκείνα μεν είναι κάμηλος, το δε ημερολόγιον κώνωψ. Ουαί σοι, ότι διυλίζεις τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνεις. Άκουσον δι' υστάτην φοράν και πρόσεξε τοις λεγομένοις. Το τέλος πάντων ημών ήγγικεν, μεθ' ολίγον θα αναχωρήσωμεν και θα παρασταθώμεν ενώπιον του Απροσωπολήπτου και δικαίου Κριτού να δώσωμενλόγον των πράξεών μας, ο οποίος θα μας εξετάση όχι εάν εφυλάξαμεν τα ημερολόγια, αλλά τας εντολάς Του, εάν εποιήσαμεν έργα καλά, πράξεις αγαθάς, εάν εφυλάξαμεν την πίστιν μας.

Κατανόησων, αγαπητέ, την πλάνην σου, μετανόησον και γίνου ταπεινός και μη επαίρεσαι επί ημερολογίοις, ότι δήθεν είσαι και ομολογητής. Οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Μάρτυρες και οι όσιοι Πατέρες ηγίασαν ουχί δια πλαιά και νέα ημερολόγια, αλλά δια την θερμήν πίστιν και ολόψυχον αγάπην τηνοποίαν είχον προς τον Εσταυρομένον και γλυκύτατον Ιησούν Χριστόν τον Θεόν ημών...

Ως φαίνεται έχετε το φρόνημα ότι το παλαιόν εορτολόγιον τα συγχωρεί όλα, και πορνείας και μοιχείας και φθόνους και συκοφαντίας και ψεύδη και κατηγορίας και όλας τας άλλας αμαρτίας...

Ο Χριστός, οι Άγιοι Απόστολοι και Άγιοι Πατέρες δεν όρισαν η άφεση των αμαρτιών να παρέχεται δια του παλαιού εορτολογίου, αλλά όταν συναισθανθή ο αμαρτωλός τας αμαρτίας του, εξομολογηθεί μετά συντριβής και κατανύξεως τας αμαρτίας του εις τον πνευματικόν ιερέα, μισήση αυτάς και αποφασίση εις το εξής, όσον το δυνατόν, να μην αμαρτήση, τότε και μόνον δίδεται η άφεσις, ενώ συ ο μοναχός ... συγχωρείς τας αμαρτίας των ανθρώπων αρκεί να πηγαίνουν με το παλαιόν ημερολόγιον... Πολλοί ανεφάνησαν κατά καιρούς νεωτερισταί και εισήγαγον νεωτερισμούς, αλλά τοιούτος νεωτερισμός ως ο υμέτερος εκ του αιώνος ουκ ηκούσθη.

Ο Θεός να σε συγχωρήση, διότι ουκ οίδας τι λέγεις και τι πράττεις.
ΝΟΣΩ. ΣΥ ΟΣ Η ΙΑΜΑ, ΙΗΣΟΥ, ΣΩΣΟΝ
kyriakos
 
Posts: 174
Joined: Tue Nov 15, 2011 3:16 pm


Return to ΕΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest