«Συμβολή», ἱστοσελὶς πνευματικοῦ καὶ ἐπιστημονικοῦ ὑλικοῦ

...θέματα εμπλουτισμού των γνώσεών μας και χρήσιμα για τη βιωτή μας...


Re: «Συμβολή», ἱστοσελὶς πνευματικοῦ καὶ ἐπιστημονικοῦ ὑλικο

Unread postby Dionysios » Wed Sep 04, 2013 12:24 pm

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm

Re: «Συμβολή», ἱστοσελὶς πνευματικοῦ καὶ ἐπιστημονικοῦ ὑλικο

Unread postby Dionysios » Thu Sep 05, 2013 1:14 pm

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ τῆς ζ΄ οἰκουμενικῆς συνόδου

ΟΡΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ τῆς ζ΄ οἰκουμενικῆς συνόδου

ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ τῆς ζ΄ οἰκουμενικῆς συνόδου

Ο ΟΡΟΣ τῆς ὀγδόης οἰκουμενικῆς συνόδου

Καθ᾿ ὅσον γνωρίζω, τὰ κείμενα αὐτὰ γιὰ πρώτη φορὰ δημοσιεύονται στὸ διαδίκτυο μὲ πληρότητα καὶ ὄχι ἀποσπασματικὰ ἢ ἀτελῶς.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm

Re: «Συμβολή», ἱστοσελὶς πνευματικοῦ καὶ ἐπιστημονικοῦ ὑλικο

Unread postby Dionysios » Thu Sep 05, 2013 7:22 pm

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm
Re: «Συμβολή», ἱστοσελὶς πνευματικοῦ καὶ ἐπιστημονικοῦ ὑλικο

Unread postby Dionysios » Mon Sep 09, 2013 1:07 am

῾Ομολογία Πίστεως Φωτίου πατριάρχου τοῦ μεγάλου

Κατὰ λατινικῶν δοξασιῶν ἐπιστολὴ Φωτίου τοῦ μεγάλου (867)

Στὴν συγκεκριμένη ἑνότητα τῆς Συμβολῆς «Θέματα πίστεως (δογματική)» παρουσιάζονται ἤδη ἀρκετὰ κείμενα γιὰ σημαντικὰ καὶ καίρια θέματα τῆς χριστιανικῆς πίστεως, καὶ μάλιστα στὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κείμενο. ἀρκετὰ ἀπὸ αὐτὰ παρουσιάζονται στὸ διαδίκτυο γιὰ πρώτη φορὰ (ἢ τοὐλάχιστον γιὰ πρώτη φορὰ πλήρη). ὑπάρχει καὶ ἡ σκέψι γιὰ μελλοντικὴ μετάφρασί τους. σχολιασμὸς τῶν κειμένων μπορεῖ νὰ γίνῃ στὴν ἤδη ὑπάρχουσα ἑνότητα στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς (http://www.symbole.gr/forum/viewforum.php?f=48) μεταξὺ τῶν ἐγγεγραμμένων μελῶν αὐτῆς.

Στὸ πρόγραμμα εἶναι νὰ παρουσιαστοῦν καὶ ἄλλα κείμενα, ὅπως ἡ ἐπιστολὴ τοῦ μεγάλου Φωτίου πρὸς τὸν ἀρχιεπίσκοπο ᾿Ακυληίας, ὁ ῾Αγιορειτικὸς τόμος ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, οἱ τόμοι τῶν συνόδων 1341 1347 καὶ 1351 (τὰ κυριώτερα ἀποσπάσματα), οἱ ὁμολογίες πίστεως τοῦ Γενναδίου Σχολαρίου, τοῦ Μητροφάνους Κριτοπούλου, τοῦ Μελετίου Πηγᾶ, καὶ ἄλλων. ἂν κάποιος ἐπιθυμῇ καὶ ἔχῃ τὴν δυνατότητα νὰ βοηθήσῃ, μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνήσῃ στὸ symbole@mail.com .
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Dionysios
 
Posts: 50
Joined: Wed Mar 27, 2013 4:30 pm


Next

Return to ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest