Αποκάλυψη Κεφάλαιο 7

Εδώ σχολιάζουμε τα χωρία της Αποκάλυψης ανά κεφάλαιο.

Αποκάλυψη Κεφάλαιο 7

Unread postby marjory » Sun Feb 17, 2013 7:58 pm

1 ΚΑΙ μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς γῆς, ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης μήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον.
2 καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα σφραγῖδα Θεοῦ ζῶντος, καὶ ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις, οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν,
3 λέγων· μὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν μήτε τὴν θάλασσαν μήτε τὰ δένδρα, ἄχρις οὗ σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.
4 Καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων· ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν ᾿Ισραήλ·
5 ἐκ φυλῆς ᾿Ιούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι, ἐκ φυλῆς Ρουβὴν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες,
6 ἐκ φυλῆς ᾿Ασὴρ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Νεφθαλεὶμ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Μανασσῆ δώδεκα χιλιάδες,
7 ἐκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Λευῒ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς ᾿Ισσάχαρ δώδεκα χιλιάδες,
8 ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς ᾿Ιωσὴφ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Βενιαμὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι.
9 Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, περιβεβλημένους στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν·
10 καὶ κράζουσι φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες· ἡ σωτηρία τῷ Θεῷ ἡμῶν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ τῷ ἀρνίῳ.
11 καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων, καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ
12 λέγοντες· ἀμήν· ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.
13 Καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι· οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκὰς τίνες εἰσὶ καὶ πόθεν ἦλθον;
14 καὶ εἴρηκα αὐτῷ· κύριέ μου, σὺ οἶδας. καὶ εἶπέ μοι· οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου.
15 διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ. καὶ ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει ἐπ᾿ αὐτούς.
16 οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι, οὐδ᾿ οὐ μὴ πέσῃ ἐπ᾿ αὐτοὺς ὁ ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα,
17 ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου ποιμανεῖ αὐτούς, καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων, καὶ ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.
Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατον Λόγον, δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρύσαι συμφοράς άπαντας, και της μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως τους Σοι βοώντας.
User avatar
marjory
Site Admin
 
Posts: 3388
Joined: Tue Nov 15, 2011 10:29 am

Re: Αποκάλυψη Κεφάλαιο 7

Unread postby marjory » Wed Feb 20, 2013 7:33 pm

Εἰς τό ἀγωνιῶδες ἐρώτημα τῆς Ἐκκλησίας ἐμπρός εἰς τά κοσμοϊστορικά γεγονότα «καί τίς δύναται σωθῆναι» ἔρχεται ἀμέσως τό ἑπόμενον διπλοῦν Διάψαλμα νά δώση τήν ἀπάντησιν.
Εἶναι δύο συναρπαστικές καί πολύ παρηγορητικές ὀπτασίες πού δείχνουν τήν θέσιν τῶν πιστῶν μέσα εἰς αὐτάς τάς φοβεράς ἀναστατώσεις.
Ἡ πρώτη σκηνή – ὀπτασία εἶναι ἐπίγειος, ἡ δέ δευτέρα μία σύντομη ἀλλά ἁδρή εἰκόνα οὐρανίου ζωῆς τῶν πιστῶν.
Ἔτσι, αὐτή ἡ δυάδα τῶν ὀπτασιῶν θέλει νά πληροφορήση τόν πιστόν ὅτι, ὅ,τι καί ἄν συμβῆ εἰς τήν γῆν μή φοβηθῆ διότι εἰς τόν οὐρανόν τόν ἀναμένει ἡ μακαριότης τοῦ θεοῦ.
Α΄ Τέσσερις ἄγγελοι κρατοῦν τούς ζωογόνους ἀνέμους τῆς γῆς.
Ἕνας πέμπτος ἄγγελος τούς φωνάζει ὅτι πρίν προβοῦν εἰς τό φθοροποιόν τοῦτο ἔργον τους διά τήν τιμωρίαν τῶν ἀσεβῶν, νά ἔλθουν νά σφραγίσουν τούς πιστούς δούλους τοῦ Θεοῦ εἰς τά μέτωπά τους.
Εἶναι μία συμβολική παράστασις τῆς γραφικῆς ρήτρας: «Ἔγνω Κύριος τούς ὄντας αὐτοῦ (Ἀριθμ. 16,5. Β΄Τιμ. 2,19).
Ἤδη ἡ Ἐκκλησία σφραγίζει τούς πιστούς της μέ τά μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος καί τοῦ Χρίσματος.
Καί ποιός ὁ σκοπός τῆς σφραγίσεως;
Ὄχι βεβαίως ἡ ἀποφυγή τοῦ Μαρτυρίου ἀλλά ἡ προστασία τῶν πιστῶν ἀπό τήν πλάνην τῶν Ψευδοχρίστων καί κυρίως ἀπό τήν πλάνην τοῦ Ἀντιχρίστου.
Βεβαίως, πρέπει νά ἔχη καί γενικώτερον χαρακτῆρα προστασίας.
Ὁ Χριστός λέγει ὅτι «εἰ μή ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἄν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διά δέ τούς ἐκλεκτούς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι»(Ματθ. 24,21 – 23).
Αὐτή ἡ σφράγισις ἔχει ἰδιότυπον χαρακτῆρα ἀνάλογα μέ τήν περίπτωσιν καί τήν ἐποχήν.
Μία προφητικήν σφράγισιν ἔχομεν εἰς τόν προφήτην Ἰεζεκιήλ(8,1-18, 9,1-11).
Μία ἱστορικήν σφράγισιν ἔχομεν κατά τήν καταστροφήν τῆς Ἱερουσαλήμ ὑπό τοῦ Βεσπασιανοῦ καί Τίτου τό 70 μ.Χ.
Οἱ Χριστιανοί ἐνεθυμήθησαν τούς σχετικούς λόγους τοῦ Κυρίου καί ἀφοῦ ἀπεχώρησαν ἀπό τήν πόλιν, ἐσώθησαν.
Ἡ σφράγισις τῶν πιστῶν κατά τάς ἐσχάτους ἡμέρας δέν γνωρίζομε τί μορφή θά ἔχη, ἀλλά τότε ὁ Θεός θά τήν ἀποκαλύψη διά τῆς Ἐκκλησίας Του.
Καί ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής ἀκούει τόν ἀριθμόν τῶν ἐσφραγισμένων.
Εἶναι 144.000 ἀπό τάς 12 φυλάς τοῦ Ἰσραήλ.
Δέν εἶναι ἀκριβής ἀριθμός ἀλλά συμβολικός καί πρόκειται διά τόν κατά πνεῦμα Νέον Ἰσραήλ, δηλαδή Χριστιανοί καί ἐξ Ἰουδαίων καί ἐξ ἐθνῶν.
Β΄ Καί ἐρχόμεθα εἰς τό Δεύτερον Διάψαλμα κατά τήν λύσιν τῆς 6ης σφραγῖδος.
Ἐδῶ φαίνεται ἡ λειτουργία τῆς θριαμβευούσης Ἐκκλησίας.
Εἶναι μία σκηνή πού δείχνει ποῖον τό μέλλον τῶν πιστῶν πού θά σφραγισθοῦν ἐπί τῆς γῆς.
Τό διάψαλμα αὐτό ἀποτελεῖ μία ἐκ τῶν ὡραιοτέρων σελίδων τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τό ἀποκορύφωμα τοῦ Βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως.
«Καί ἰδού ὄχλος πολύς ὅν ἀριθμῆσαι αὐτόν οὐδείς ἐδύνατο» ἀπό κάθε λαόν καί γλῶσσαν καί φυλήν ὅλων τῶν αἰώνων καί ὅλων τῶν ἐποχῶν.
Ὅλοι αὐτοί προέρχονται ἀπό τήν θλῖψιν τήν μεγάλην καί ἐλεύκαναν τά ἱμάτιά τους εἰς τό Αἷμα τοῦ Ἀρνίου, δηλαδή ἔγιναν μάρτυρες Χριστοῦ, δι᾿ αὐτό γι᾿ αὐτούς δέν ὑπάρχει δάκρυ καί πόνος, πεῖνα καί δίψα καί ταλαιπωρία.
Παντοτινά βρίσκονται ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καί τόν λατρεύουν εἰς τό διηνεκές.

http://arnion.gr/keimena/p_auanasioy_my ... ycevs.html
Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατον Λόγον, δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρύσαι συμφοράς άπαντας, και της μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως τους Σοι βοώντας.
User avatar
marjory
Site Admin
 
Posts: 3388
Joined: Tue Nov 15, 2011 10:29 am

Re: Αποκάλυψη Κεφάλαιο 7

Unread postby eternity » Sat Apr 06, 2013 6:31 pm

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΕΞΗΓΗΜΕΝΗ ( ΤΟ ΚΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΝ)
ΑΡΧΙΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥς ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Εκατον τεσσαρακοντα τεσσαρες χιλιαδες.

Αποκ.Ζ' 4 Καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων· ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν ᾿Ισραήλ·
5 ἐκ φυλῆς ᾿Ιούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι, ἐκ φυλῆς Ρουβὴν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες,
6 ἐκ φυλῆς ᾿Ασὴρ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Νεφθαλεὶμ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Μανασσῆ δώδεκα χιλιάδες,
7 ἐκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Λευῒ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς ᾿Ισσάχαρ δώδεκα χιλιάδες,
8 ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς ᾿Ιωσὴφ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Βενιαμὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι. "

Μας λεγει εν συνεχεια ο Ευαγγελιστης και για τον αριθμο των εσφραγισμενων.
ακουσα λεγει τον αριθμο των εσφραγισμενων και ητνα εκατον σαραντα τεσσερες χιλιαδες, ητοι δωδεκα χιλιαδες απο καθε μια φυλη.

Γιατι ομως λεγει ηκουσα και δεν λεγει ειδα; Λεγει ηκουσα διοτι δεν βλεπει την πραξη της σφραγισεως. Αορατως και μυστικως ενεργει η θεια Χαρις στη σφραγιση. Δεν φαινεται. Δεν φθανουν ολοι στο Μαρτυριο για να γινεται φανερη η σφραγιδα του Θεου. χιλιαδες Χριστιανοι ζουν συμφωνα με το θελημα του Θεου μυστικα, ταπεινα και αθορυβα.Σφραγιζονται μετη σφραγιδα του Θεου, χωρις να το γνωριζουν οι ανθρωποι...Εδω μυστικα γινεται η σφραγισις.
Ποσοι καθημερινα λαμβανουν τη σφραγιδα του Θεου και ο κοσμος δεν το γνωριζει!
Ο συνολικος ομως αριθμος των εσφραγισμενων θα ειναι απειραριθμος.
Ακουσε εναν αριθμο ο Ευαγγελιστης. Ακουσε οτι οι εσφραγισμενοι ειναι εκατον σαραντα τεσσερες χιλιαδες. Τι σημαινει τουτο;Μηπως οι πιστοι που θα σφραγισθουν, και αρα θα σωθουν ως το τελος του κοσμου, θα ειναι 144.000 ακριβως;;
Ασφαλως οχι. Θελει με αυτο να μας πη, οτι ο αριθμος τους θα ειναι μεγαλος, αναριθμητος. Ειναι συμβολικος ο αριθμος εκατον σαραντα τεσσαρες χιλιαδες, διοτι οπως λεγει πιο κατω, οι σεσωσμενοι θα ειναι πληθος αμετρητο. "ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο"

Ο αριθμος 144.000 ειναι γινομενο του 12Χ1000Χ12. Ο αριθμος 12 στην Αγια Γραφη ειναι ιερος, διοτι δωδεκα ησαν οι φυλες του ισραηλ και δωδεκα οι Αποστολοι του Κυριου, που αποτελουν την βασι της Παλαιας και της Καινης Διαθηκης.
Ο αριθμος 1000 εξ λλου ειναι συμβολον του μεγαλου και αναριθμητου πληθους. Το επιβεβαιωνει και η Αγια Γραφη. Ο Προφητης Δαβιδ στον 14ον Ψαλμον λεγει δια τον Θεον: "Εμνήσθη εις τον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου ού ενετείλατο εις χιλίας γενεάς. "
Θα ενθυμηται λεγει, ο Θεος την συμφωνια του, την συνθηκη Του μεχρι χιλιες γενεες. Και μετα θα ξεχνα την συνθηκη και την υποσχεση Του; Ασφαλως οχι. Το χιλιες γενεες, λοιπον, σημαινει το μεγα και αναριθμητον της χρονικης διαρκειας. Θελει να δηλωση , οτι θα ενθυμηται τον λογο της Διαθηκης Του εις πασας τας γενεας, μεχρι τελους του κοσμου.

Συμβολον, λοιπον, αναριθμητου πληθους ειναι στην Αγια Γραφη ο αριθμος 1000, πολλαπλασιαζομενος επι τον αριθμο 12.

Ο αριθμος 144.000 επομενως ως γινομενον του 12000Χ12 σημαινει το πληθος των πιστων της Εκκλησιας του Χριστου, του νεου κατα πνευμα Ισραηλ,των εξ ιουδαιων και εξ εθνων Χριστιανων, που ειναι κληρονομοι των προς τους Ισραλιτας δοθεισων επαγγελιων.

Η σφραγισις τουτων υπο του Θεου σημαινει, οτι η Στρατευομενη Εκκλησια, η οποια θα παραμεινη στη γη μεχρι συντελειας του αιωνος, ευρισκεται υπο την προστασια Του.

Αναφερεται στο κειμενο της Αποκαλυψεως, οτι οι εσφραγισμενοι καταγονται απο τις φυλες Ισραη΄λ. Δεν προκειται ομως περι Ιουδαιων και κατα σαρκα απογονων των δωδεκα φυλων του Ισραηλ.
Προκειται απεναντιας περι του νεου κατα πνευμα Ισραηλ, προκειται δηλαδη περι των Χριστιανων. οι οποιοιειναι κατα πνευμα απογονοι και κληρονομοι, συνεχισται και αντικατασταται του κατα σαρκα Ισραηλ. Γι΄αυτο και ο Αποστολος Παυλος λεει σχετικως:
"εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ ᾿Αβραὰμ σπέρμα ἐστὲ καὶ κατ' ἐπαγγελίαν κληρονόμοι."

Εαν, λεγει σεις οι εξ εθνων Χριστιανοι εισθε του Χριστου. αρα εισθε απογονοι του Αβρααμ και. συμφωνως προς την επαγγελιαν, εισθε κληρονομοι.

Αλλα το γεγονος, οτι υπο τους υιους Ισραηλ νοουνται οι κατα πνευμα απογονοι και κληρονομοι του, δηλαδη οι Χριστιανοι,φαινεται και απο τη σειρα, που αναφερονται οι φυλες του Ισραηλ.

Προτασσεται οχι η φυλη του Ρουβιμ, που ειναι και ο πρεσβυτερος, αλλα η φυλη του Ιουδα εκ της οποιας κατηγετο ο Χριστος κατα το ανθρωπινον.

Παρατηρουμε επισης, οτι παραλειπεται η φυλη του Δαν, η οποια θεωρειται σαν συμβολο της αποστασιας. Παραλειπεται, διοτι συμφωνα με παλαια Ιουδαϊκη Παραδοσι, την οποιαν διασωζουν ο Ωριγενης και ο ειρηναιος, απο την φυλη αυτη θα προελθει ο Αντιχριστος.
Παρατηρουμε ακομη οτι η θεσις της παραλειπομενης φυλης δεν μενει κενη. Αντ΄αυτης προστιθεται η φυλη Μανασση, καιτοι δεν ανηκε στην αρχη στις δωδεκα φυλες του Ισραηλ, που γνωριζουμε απο την Παλαια Διαθηκη.Αυτο σημαινει, οτι η μανδρα του Χριστου ειναι ανοικτη και θα προστεθουν σ΄αυτη και αλλοι, που θα σωθουν.

Αρα οι 144.000 εσφραγισμενοι ειναι οι αναριθμητοι πιστοι οπαδοι του Χριστου, που θα κληρονομησουν την Βασιλειαν του Θεου.
«Φώτισόν μου, το σκότος, Κύριε!» (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς).
User avatar
eternity
Site Admin
 
Posts: 7113
Joined: Tue Nov 15, 2011 1:33 pm

Re: Αποκάλυψη Κεφάλαιο 7

Unread postby eternity » Sat Apr 06, 2013 6:42 pm

ΟΙ ΧΙΛΙΑΣΤΑΙ ΤΑ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΥΝ

Τα αναφερομενα στον αριθμο των εσφραγισμενων, εκεινων δηλαδη που θα σωθουν, οι πολεμιοι του Χριστου χιλιασται τα παρερμηνευουν.Δινουν ακριβη προσδιορισμο στον αριθμο 144.000.
τοσοι μονον θα σωθουν λεγουν.Και με παραπλανητικο τροπο υποστηριζουν, οτι μονο εκεινοι, οι χιλιασται δηλαδη, θα σωθουν. Ο αριθμος αυτος, λεγουν αναφερεται εις τους Χιλιαστας που θα σωθουν! Και διαδιδουν τουτο με σατανικην επιτηδειοτητα και εν γνωσει της πλανης, για να παραπλανουν αφελεις και να τους προσηλυτιζουν με την υποσχεσι να γλυτωσουν, μπαινοντας μεσα στους ακριβως 144.000 σωζομενους Χιλιαστας!
Ο Χιλιασμος , ως γνωστον, ειναι πολιτικη οργανωσις, ειναι οργανο των αντιχριστων Σιωνιστων κι΄εργαζεται με λυσσα και μανια για να διαστρεβλωση την αληθεια του Ευαγγελιου και να διαλυση, οπως φανταζεται, την Εκκλησια του Χριστου.
Γι΄αυτο λοιπον, για την επιτυχια των προσηλυτιστικων τους σκπων παρερμηνευουν το χωριον αυτο της Αποκαλυψεως.
Εμεις ομως, οι Ορθοδοξοι, εχομε καθηκον, οχι απλως να μη παρασυρωμεθα απ΄αυτους αλλα να διαφωτιζωμε τους γυρω μας ποια ειναι η πραγματικη ερμηνεια του χωριου και γενικοτερα η διδασκαλια του Χριστου.
«Φώτισόν μου, το σκότος, Κύριε!» (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς).
User avatar
eternity
Site Admin
 
Posts: 7113
Joined: Tue Nov 15, 2011 1:33 pm


Return to ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest