Αποκάλυψη Κεφάλαιο 2

Εδώ σχολιάζουμε τα χωρία της Αποκάλυψης ανά κεφάλαιο.

Αποκάλυψη Κεφάλαιο 2

Unread postby marjory » Sun Feb 17, 2013 8:09 pm

1 Τῼ ἀγγέλῳ τῆς ἐν ᾿Εφέσῳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν·
2 οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν κόπον σου καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς, καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσί, καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς·
3 καὶ ὑπομονὴν ἔχεις, καὶ ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐ κεκοπίακας.
4 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ, ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκας.
5 μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκας, καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς.
6 ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, ἃ κἀγὼ μισῶ.
7 ῾Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ Θεοῦ μου.
8 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν·
9 οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν· ἀλλὰ πλούσιος εἶ καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων ᾿Ιουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ.
10 μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις παθεῖν. ἰδοὺ δὴ μέλλει βαλεῖν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε, καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμέρας δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς.
11 ῾Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. ῾Ο νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου.
12 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ρομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν·
13 οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ ποῦ κατοικεῖς· ὅπου ὁ θρόνος τοῦ σατανᾶ· καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αἷς ᾿Αντίπας ὁ μάρτυς μου ὁ πιστός, ὃς ἀπεκτάνθη παρ᾿ ὑμῖν, ὅπου ὁ σατανᾶς κατοικεῖ.
14 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδαξε τὸν Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι.
15 οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν τῶν Νικολαϊτῶν ὁμοίως.
16 μετανόησον οὖν· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ πολεμήσω μετ᾿ αὐτῶν ἐν τῇ ρομφαίᾳ τοῦ στόματός μου.
17 ῾Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.
18 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ·
19 οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων.
20 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκά σου ᾿Ιεζάβελ, ἣ λέγει ἑαυτὴν προφῆτιν, καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα.
21 καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς.
22 ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ᾿ αὐτῆς εἰς θλῖψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς,
23 καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ, καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ ἐρευνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας, καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν.
24 ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσι τὴν διδαχὴν ταύτην, οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ σατανᾶ, ὡς λέγουσιν· οὐ βάλλω ἐφ᾿ ὑμᾶς ἄλλο βάρος·
25 πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε ἄχρις οὗ ἂν ἥξω.
26 Καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν,
27 καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ράβδῳ σιδηρᾷ, ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντριβήσεται, ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός μου,
28 καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν.
29 ῾Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατον Λόγον, δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρύσαι συμφοράς άπαντας, και της μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως τους Σοι βοώντας.
User avatar
marjory
Site Admin
 
Posts: 3402
Joined: Tue Nov 15, 2011 10:29 am

Re: Αποκάλυψη Κεφάλαιο 2

Unread postby marjory » Wed Feb 20, 2013 7:14 pm

Καί τί λέγει ὁ Κύριος εἰς τόν Ἰωάννην;
«Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ Ἐκκλησίας γράψον».
Μέ τόν ἴδιον τύπον θά ἀποταθῆ ὁ Κύριος καί πρός τάς ἑπτά Ἐκκλησίας.
Μποροῦμε νά ὑπογραμμίσωμε μέ πολλή συντομία ἕνα κεντρικό σημεῖον ἀπό κάθε Ἐπιστολήν.
Ἡ περίπτωσις, ὅπως εἴπαμε, μᾶς ἐνδιαφέρει ἄμεσα, διότι ὁ Κύριος ἀποτείνεται πρός τούς πιστούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς κάθε ἐποχῆς.
1. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἐφέσου
Ὁ Κύριος ἐπαινεῖ τήν Ἐκκλησίαν αὐτήν διότι ἀπεδοκίμασε τούς ψευδαποστόλους ἰουδαΐζοντας αἱρετικούς, ὅπως καί τούς Νικολαΐτας.
Ὅμως, κατά τήν προσπάθειαν κατά τῶν αἱρετικῶν ἠτόνισε κάπως ἡ ἀγάπη της πρός τόν Ἰησοῦν Χριστόν.
«Ἀλλά ἔχω κατά σοῦ, ὅτι τήν ἀγάπην σου τήν πρώτην ἀφῆκας » (2,4).
Τό παράπονον τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ὅτι ὁ ἐνθουσιασμός, ἡ πύρωσις τῆς καρδίας, ἡ ἀφοσίωσις, ἡ λατρεία, ἔχουν ὑποτονισθῆ.
Ἡ ἀγάπη δέν νοεῖται ὡς ἐξαντλουμένη εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν ἀλλά καί εἰς τήν Ὀρθοπραξίαν καί εἰς τήν ἰδιαιτέραν ἀγαπητικήν ἀνάβασιν τῆς καρδίας πρός τόν Θεόν.
2. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Σμύρνης.
Ἡ Ἐκκλησία αὐτή ἐπαινεῖται ἐξ ὁλοκλήρου.
«Οἶδα σου τά ἔργα καί τήν θλῖψιν καί τήν πτωχείαν. Ἀλλά πλούσιος εἶ (2,9).
Διαγράφεται ἕνα τρίπτυχο χριστιανικῆς πορείας: Τά ἔργα, ὡς δρᾶσις ποιμαντική, καί ὡς ἔργα ἀγάπης καί φιλανθρωπίας.
Ἡ θλῖψις, ὡς στοιχεῖον γνησιότητος πού φανερώνει τάς δυσκολίας τῶν ἀντιθέων καί κοσμικῶν δυνάμεων πού πολεμοῦν τήν Ἐκκλησίαν καί τήν θλίβουν ποικιλοτρόπως.
Ἡ πτωχεία, ὡς σπουδαῖον ἀγαθόν πού δείχνει τήν κατανόησιν τοῦ εὐαγγελικοῦ πνεύματος καί πού ἀποτελεῖ καί αὐτή στοιχεῖον γνησιότητος τοῦ Εὐαγγελίου.
Τέλος, διαγράφεται μελλοντικός διωγμός διά τόν ὁποῖον ὁ Κύριος συμβουλεύει: μηδέν φοβοῦ ἅ μέλλεις παθεῖν», καί «Γίνου πιστός ἄχρι θανάτου».
Ὁ διωγμός εἶναι ὁ κλῆρος τῆς Ἐκκλησίας εἰς τόν κόσμον.
Ἐκκλησία διωκομένη εἶναι ἀπόδειξις ὅτι εὑρίσκεται εἰς ὀρθήν ὁδόν καί ἔχει χάριν πολλήν ἀπό τόν Θεόν.
Ἐκκλησία μή διωκομένη καί πού συμμαχεῖ μέ τόν κόσμον, ἔχει ἀποδοκιμασθεῖ ἀπό τόν Χριστόν.
3. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Περγάμου
Ἡ πόλις τῆς Περγάμου ὀνομάζεται ὑπό τοῦ Κυρίου, θρόνος τοῦ Σατανᾶ.
Ὅμως ἡ Ἐκκλησία τῆς Περγάμου ἔδειξε ἀντίστασιν εἰς τήν ἐπικρατοῦσαν εἰδωλολατρείαν ἔχοντας καί εἰς τό ἐνεργητικόν της τό μαρτύριον τοῦ Ἐπισκόπου της Ἀντύπα.
Ὑπάρχουν ὅμως καί τά παράπονα τοῦ Ἰησοῦ:
«Ἔχεις κρατοῦντας τήν διδαχήν τῶν Νικολαϊτῶν».
Οἱ Νικολαΐται ἦσαν γνωστικίζοντες αἱρετικοί καί ἐθεωροῦντο ὡς ἀντινομισταί.
Ἐν ὀνόματι, δῆθεν τῆς χριστιανικῆς ἐλευθερίας, εἶχαν ἐλαστικές ἀντιλήψεις περί πίστεως καί σαρκικῶν ἁμαρτημάτων.
Ἀρχή των ἦτο: «Παραχρῆσθαι τῇ σαρκί δεῖ».
Πολλοί σήμερα Χριστιανοί μας ἔχουν μακρινούς των προγόνους τούς Νικολαΐτας, μέ τό νά ἔχουν χαλαρή ἀντίληψι περί τῆς ἠθικῆς, καί μάλιστα ἐπί τῶν σαρκικῶν ἁμαρτημάτων.
4. Ἡ Ἐκκλησία τῶν Θυατείρων
Ἐπαινεῖται ἡ ἀγάπη καί ἡ πίστις καί ἡ διακονία καί ἡ ὑπομονή τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς.
Ἠνήχετο ὅμως μία ψευδοπροφῆτιν μέ τό συμβολικό ὄνομα Ἰεζάβελ.
Αὐτή ἦτο χριστιανή πλανεμένη πού ὑπηρετοῦσε τόν προφητισμόν, δηλαδή δαιμονικές προφητεῖες.
Ἡ ἐποχή μας ἔχει πολλούς τέτοιους, μέ τήν γενικήν ὀνομασίαν «φωτισμένοι», πού ἐμφανίζονται ὡς ὁραματισταί, ἐνυπνιασταί κλπ.
Αὐτοί ὅλοι σφετερίζονται τήν Ἐκκλησίαν καί τόν κλῆρον καί πλανοῦν τούς πιστούς.
Εὔκολα δέν γίνονται ἀντιληπτοί διότι δείχνουν ὑπερβάλλοντα ζῆλον πίστεως, ἀλλά στήν πραγματικότητα εἶναι κίβδηλοι καί ἀποδοκιμάζονται ἀπό τόν Χριστόν.

http://arnion.gr/keimena/p_auanasioy_my ... ycevs.html
Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατον Λόγον, δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρύσαι συμφοράς άπαντας, και της μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως τους Σοι βοώντας.
User avatar
marjory
Site Admin
 
Posts: 3402
Joined: Tue Nov 15, 2011 10:29 am

Re: Αποκάλυψη Κεφάλαιο 2

Unread postby eternity » Sat Apr 06, 2013 8:28 am

ΑΡΧΙΜ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΕΞΗΓΗΜΕΝΗ ( ΤΟ ΚΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΝ)

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΕΚΑΛΥΨΕ στον αγαπημενο Του μαθητη Ιωαννη το μελλον της Εκκλησιας και του κοσμου,δια να διδασκωνται οι μελλουσες γενεες και συμμορφουντι προς τι σωτηριες εντολες Του.Δι΄αυτο παρουσιαζεται ο Κυριος στον Ιωαννη και τον βλεπει ο Ιωαννης εν μεσω επτα λυχνιων, δηλ. των επτα Εκκλησιων της Μ.Ασιας, αλλα και γενικως εν μσω ολης της Εκκλησιας. Τον βλεπει να κρατη στην δεξιαν Του χειρα επτα αστερας, δηλ. τους επτα Αγγελους των Εκκλησιων, οπως τους ονομαζει τους επισκοπους ο Ιδιος ο Κυριος. Και αρχιζει εν συνεχεια ο Χριστος να προφητευει διένα εκαστον εξ αυτων.Καταγραφει ακολουθως ο Ιωαννης τα προφητευομνα και τα αποστελλει εις τας επτα Εκκλησιας.Στελλει,οπως ειπειν, επτα επιστολες προς τας επτα Εκκλησιας και τους Επισκοπους των.

Διατι τας απευθυνει εις τας επτα Εκκλησιας της Μ.Ασιας; Διοτι εκει σ΄αυτες αφ΄ενος μεν ειργαζετο αποστολικα ο Ιωαννης και αφέτερου, διοτι μετα την καταστροφη των Ιεροσολυμων, η Μ.ασια εγινε κεντρον της Χριστιανοσυνης. Δι αυτο συγκεντρωθηκαν και εδρασαν εκει σπουδαια προσωπα οπως ο Ιωαννης, ο Φιλιππος ο διακονος, ο Απ.Παυλος και τοσοι αλλοι συνεργατες του.

Οι επιστολες αυτες, καιτοι αναφερονται εις ωρισμενας Εκκλησιας εν τουτοις απευθυνονται σ΄ολη την εκκλησια, οχι μονον της Αποστολικης περιοδου ή και της αμεσου επομενης εποχης, αλλα προς την Εκκλησιαν ολων τωναιωνων.Της Εκκλησιας γενικως εκπροσωποι ειναι οι Επισκοποι. Αλλωστε αυτα, που εκθετει ο Ιωαννης στις επιστολες αυτες, συνεβαιναν,συμβαινουν και θα συμβαινουν παντοτε εις την Εκλλησια του Χριστου. Παντοτε, μεχρι της συντελειας των αιωνων, θα υπαρχουν σκανδαλα, διωγμοι,διαστροφες της χριστιανικης διδασκαλιας και ηθικης και αλλα μελανα σημεια. Παντοτε υπηρξαν και θα υπαρχουν κατα τοπους Εκκλησιαι και πιστοι με ενθεον κι ενθερμον ζηλον, αλλα και χλιαροι με αδρανειαν και αμελειαν εις τα καλα εργα...
Οι επτα αυτες επιστολες εχουν ομοιοτητες αναμεταξυ τους :

1ον. Οι επτα εκκλησιες, προς τις οποιες απευθυνονται, ειναι οι Εκκλησιες της Μ.Ασιας.

2ον. Περιγραφεται η τοτε καταστασις μιας εκαστης των εκκλησιων αυτω.

3ον.Διδονται συμβουλες στην καθε μια Εκκλησια αναλογως των αναγκων και ατελειων του πληρωματος.

4ον. Διδεται υποσχεσις σχετικη με τη μακαρια αιωνιοτητα, η οποια υποσχεσισ απτελει την καταλειδα κθε μια επιστολης. Στις περισσοτερες απο αυτες η μομφη κι ΄ο επαινος ειναι αναμεικτα.

5ον. Οι επτα αυτες επιστολες δεν απευθυνονται μονον εις τους Επισκοπους των επτα Εκκλησιων της Μ.Ασιας, αλλα εις ολους τους Επισκοπους, δηλαδη εις ολην την Εκκλησια του Χριστου, διοτι συχνα αναφερεται εις τα επιστολας αυτας η φρασις: " ο εχων ους ακουσατω τι το Πνευμα λεγει ταις Εκκλησιαις".
«Φώτισόν μου, το σκότος, Κύριε!» (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς).
User avatar
eternity
Site Admin
 
Posts: 7113
Joined: Tue Nov 15, 2011 1:33 pm

Re: Αποκάλυψη Κεφάλαιο 2

Unread postby eternity » Sat Apr 06, 2013 8:44 am

Αποκ. Β΄1.

" Τῼ ἀγγέλῳ τῆς ἐν ᾿Εφέσῳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν· "


Διατι προτασσει τους τιτλους Του ο Κυριος;;

Στην αρχη ο Κυριος προτασσει τους τιτλους Του κι στον πρωτο στιχο λεγει προς τον Επισκοπο της Εφεσσου

"...Εκεινος, που κραττει τους επτα αστερας στο δεξι Του χερι και που περιπατει μεσα στις επτα λυχνιες τις χρυσες, δηλ. μεσα εις την Εκκλησια, λεγει τα εξης...".

α)Διατι προτασσει τον τιτλον Του , ο Κυριος οτι δηλ. ειναι ο περιπατων εν μεσω των επτα λυχνινω, των χρυσων, και οτι ειναι ο κρατων τους αστερας εν τη δεξια Αυτου;

διοτι προκειται να τον ελεγξη και πρεπει να προσεξη ο ελεγχομενος. Τα παρακατω ειναι ενα ειδος τελεσιγραφου.Καμνει, σαν να πουμε, οπως οι βασιλεις οταν στελλουν τελεσιγραφα και προτασσουν ολους τους τιτλους των.

β) Διατι τον ονομαζει αγγελον;;
Τῼ ἀγγέλῳ τῆς ἐν ᾿Εφέσῳ ἐκκλησίας γράψον"

Τον ονομαζει τον επισκοπον αγγελον, διοτι ο Επισκοπος πρεπει να ζη σαν Αγγελος. Ποσο σπουδαια ειναι η αληθεια αυτη. Και ποσο θα επρεπε να την προσεξουν οι επισκοποι και αξιωματουχοι της Εκκλησιας!Αλλα και πας εργαζομενος εις την Εκκλησιαν και εις τα εργα του Θεου.


γ) Διατι αρχιζει απο τον αγγελον της Εφεσου.
Αρχιζει πρωτον απο τον Επισκοπον Εφεσου διοτι η Εφεσοσ ητο τοτε η πρωτευουσα της Μ.Ασιας. Ητο μεγιστον κεντρον της τεχνης, της βιομηχανιας και των γραμματων.Εκει ο Αποστολος Παυλος ιδρυσε πρωτος την Εκκλησια. Ο Ιωαννης υπηρξε συνεχιστης και διαδοχος του.Ο αστηρ λοιπον αυτος, ο Επισκοπος της, διοτι ητο επισκοπος της πρωτευουσης, της πρωτης πολεως επρεπε να λαμπει περισσοτερον των αλλων.
«Φώτισόν μου, το σκότος, Κύριε!» (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς).
User avatar
eternity
Site Admin
 
Posts: 7113
Joined: Tue Nov 15, 2011 1:33 pm

Re: Αποκάλυψη Κεφάλαιο 2

Unread postby eternity » Sat Apr 06, 2013 8:58 am

ΕΠΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ

Στη συνεχεια της επιστολης ο Κυριος επαινει τον επισκοπο της Εφεσου λεγοντας :

Αποκ. Β΄2 "οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν κόπον σου καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς, καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσί, καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς· 3 καὶ ὑπομονὴν ἔχεις, καὶ ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐ κεκοπίακας.
4 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ, ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκας. "

Γνωριζω καλα τα εργα σου,του λεγει, και τον κοπον σου, τον οποιον καταβαλλεις ως Επισκοπος, για το ποιμνιο σου.Επισης γνωριζω και την υπομονη, που δειχνεις και την σταθεροτητα, παρ΄ολους τους πειρασμους. Γνωριζω ακομη, οτι δεν δυνασαι ν΄ανεχεσαι "τους κακους" Χριστιανους και οτι κατοπιν εξετασεως βρηκες, οτι μερικοι αυτοτιλοφορουνται Αποστολοι αλλα δεν ειναι. Επι πλεον γνωριζω, οτι εχεις "υπομονην" και ου κεκοπιακας" δηλ βαστας ευχαριστως τον Σταυρον εξ αιτιας των κακων αυτων Χριστιανων, χωρις να αποκαμης και να απογοητευτεις.

ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΕΙ

Αλλα πρεπει συγρονως ο Επισκοπος να εργαζεται και δια τον εαυτο του.διπλες οι φροντιδες.για το ποιμνιο αφ΄ενος και για τον εξαγιασμο του αφέτερου. Εαν φροντιζη μονον για τον ποιμνιο, αμελει δε τον εαυτο του, δεν ειναι ν ταξει. Πραγμα, δυστυχως, που συνεβη με τον Επισκοπο της Εφεσου. Δι αυτο και ελεγχεται απο τον Κυριον.

Αποκ Β΄4. "ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ, ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκας. "
Τα "υπερ" σου τα ειπα , του λεγει. Εχω τωρα και τα εναντιον σου, Αφησες να ψυχρανθη η αγαπη, που ειχες προτητερα, στα πρωτα χρονια.
«Φώτισόν μου, το σκότος, Κύριε!» (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς).
User avatar
eternity
Site Admin
 
Posts: 7113
Joined: Tue Nov 15, 2011 1:33 pm

Re: Αποκάλυψη Κεφάλαιο 2

Unread postby eternity » Sat Apr 06, 2013 9:09 am

Αποκ Β΄5 "μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκας, καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον·"

Οταν βλπης ψυχρα,κρυαδα στην καρδια και ραθυμια για εξομολογηση, ανορεξια για προσευχη και εργα αγαπης, σκεψου, ψαξε να βρεις την αιτια.Μνημονευε, αναλογισου, φερε κλα στο νου σου απο ποσο ψηλα εχεις πεσει.

Σκεψου και βρες την αιτια, που σε κατεβασε απο το υψος το ηθικο, που ησουνα και μετανοησε! Μετανοησε τωρα αμεσως, χωρις αναβολη. αν αφεθη το ρηγμα αυτο ανοιχτο χαθηκες. Ερευνησε την αιτια του ρηγματος, αλλα χωρις καθυστερησιν. Ο Ιουδας εφτασε στην αγχονη απο την φιλαργυρια....

Μηπως και ο Νικολαος ο Αντιοχευς, ο πληρης πιστεως και πνευματος, ο φλογερος Χριστιανος, τον οποιον εξελεξαν οι αποστολοι ως ενα εκ των επτα διακονων και του ανεθεσαν τα εργα της φιλανθρωπιας, δεν κατηντησε δυστυχως αιρεσιαρχης, διοτι δεν προσεξε στο ηθικο ζητημα;;;
αιρεσιαρχης σημειωτεον της πλεον βδελυρας αιρεσεως. Υπεστηριζε τα πλεον βδελυρα ακατανομαστα και απαραδεκτα πραγματα ακι εργα. Οι αιρετικοι αυτοι Νικολαϊται εδιδασκον, εν ονοματι δηθεν της Χριστιανικης ελευθεριας, οτι η αμαρτια της σαρκος δεν ητο αμαρτια.Τουναντιον, δια να εξαγνισθουν, επρεπε να ακολασταινουν!!!!
«Φώτισόν μου, το σκότος, Κύριε!» (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς).
User avatar
eternity
Site Admin
 
Posts: 7113
Joined: Tue Nov 15, 2011 1:33 pm


Return to ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests