Αποκάλυψη Κεφάλαιο 1

Εδώ σχολιάζουμε τα χωρία της Αποκάλυψης ανά κεφάλαιο.

Αποκάλυψη Κεφάλαιο 1

Unread postby marjory » Sun Feb 17, 2013 8:11 pm

1 ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ ᾿Ιωάννῃ,
2 ὃς ἐμαρτύρησε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅσα εἶδε.
3 μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα· ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς.
4 ᾿Ιωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων, ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ,
5 καὶ ἀπὸ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λούσαντι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ,
6 καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ, αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.
7 ᾿Ιδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται ἐπ᾿ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν.
8 ᾿Εγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ.
9 ᾿Εγὼ ᾿Ιωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν ᾿Ιησοῦ Χριστῷ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.
10 ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος
11 λεγούσης· ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς ῎Εφεσον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδίκειαν.
12 Καὶ ἐκεῖ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ᾿ ἐμοῦ· καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς,
13 καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν ὅμοιον υἱῷ ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσῆν·
14 ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, ὡς χιών, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός,
15 καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ, ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένοι, καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν,
16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ρομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ.
17 Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός, καὶ ἔθηκε τὴν δεξιὰν αὐτοῦ χεῖρα ἐπ᾿ ἐμὲ λέγων· μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος
18 καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου.
19 γράψον οὖν ἃ εἶδες, καὶ ἅ εἰσι καὶ ἃ μέλλει γίνεσθαι μετὰ ταῦτα·
20 τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων ὧν εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς. οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσι, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν.
Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατον Λόγον, δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρύσαι συμφοράς άπαντας, και της μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως τους Σοι βοώντας.
User avatar
marjory
Site Admin
 
Posts: 3441
Joined: Tue Nov 15, 2011 10:29 am

Re: Αποκάλυψη Κεφάλαιο 1

Unread postby marjory » Wed Feb 20, 2013 7:11 pm

«Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἥν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἅ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καί ἐσήμανεν ἀποστείλας διά τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ, ὅς ἐμαρτύρησε τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί τήν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅσα εἶδε.
Μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καί οἱ ἀκούοντες τούς λόγους τῆς προφητείας καί τηροῦντες τά ἐν αὐτῇ γεγραμμένα. Ὁ γάρ καιρός ἐγγύς» (Ἀποκ. 1, 1 – 3).
Μέ αὐτή τήν θαυμασίαν εἰσαγωγικήν ἐπιγραφήν ἀρχίζει τό Βιβλίον.
Διακρίνεται διά τόν ἐπίσημον τόνον της, ὑπενθυμίζουσα τήν ἐπιγραφήν τῶν προφητικῶν βιβλίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
Φανερώνεται ὁ χαρακτήρ τοῦ Βιβλίου ὡς «Ἀποκάλυψις».
Δηλώνεται τό κῦρος καί ἡ αὐθεντία τοῦ Βιβλίου διότι πηγή του εἶναι ὁ Θεός καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός, εἴτε προσωπικῶς εἴτε δι᾿ ἀγγέλου.
Τονίζεται, ὅπως καί καθ᾿ ὅλον τό μῆκος τοῦ Βιβλίου, ὅτι «ὁ καιρός ἐγγύς».
Παρατηροῦμεν ὅτι ὅλες οἱ προφητεῖες εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην, δέν δείχνουν σύντομη χρονικά τήν ἔκβασίν τους, ἐνῶ ἐδῶ κατά κόρον τονίζεται ὅτι ὁ χρόνος ἐκβάσεως ὅλων τῶν γεγραμμένων εἶναι σύντομος.
Ἀπό τήν ἐποχήν τοῦ Ἀβραάμ ἕως τήν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ παρῆλθον 2100 χρόνια, καί οἱ προφητεῖες διά τόν Χριστόν δέν δείχνουν βιασύνη ἐκπληρώσεως.
Διά τήν Δευτέραν ὅμως Παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ δείχνουν βιασύνην ἐκπληρώσεως.
Καί ἔχουν παρέλθη 2000 χρόνια.
Μήπως τό τέλος τῆς ἱστορίας εἶναι κοντά;
Μετά ἀπό τήν ἐπιγραφικήν Εἰσαγωγήν, ἀποτείνεται πρός τάς Ἑπτά Ἐκκλησίας τῆς Μ. Ἀσίας, πρός τάς ὁποίας καί ἀποστέλλει, κατ᾿ ἐντολήν τοῦ Χριστοῦ, τό Βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως, πού τελικά παίρνει ἐπιστολικόν χαρακτῆρα.
Περιγράφει ἐν συνεχείᾳ τό ἱστορικόν τῆς καταγραφῆς τοῦ Βιβλίου:
«Ἐγώ Ἰωάννης... ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ... Ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ, καί ἤκουσα φωνήν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος λεγούσης: ὅ βλεπεις γράψον εἰς βιβλίον καί πέμψον ταῖς ἑπτά Ἐκκλησίαις, εἰς Ἔφεσον καί εἰς Σμύρναν, καί εἰς Πέργαμον καί εἰς Θυάτειρα καί εἰς Σάρδεις καί εἰς Φιλαδέλφειαν καί εἰς Λαοδίκειαν» (Ἀποκ. 1,9 – 11).
Καί ἐπιστρέφει, ὅπως διηγῆται, νά ἰδῆ ποιός ὁμιλεῖ, καί βλέπει ἑπτά χρυσές λυχνίες πού ἀνάμεσά τους περιεπάτει κάποιος ὅμοιος μέ ἄνθρωπον, ντυμένος ποδήρη χιτῶνα μέ χρυσῆ ζώνη.
Τά μαλλιά του ἦσαν λευκά σάν τό χιόνι καί τά μάτια του σάν φλόγα πυρός.
Τά πόδια του σάν χαλκολίβανος καί ἡ φωνή του σάν ἦχος ἀπό τήν πτῶσιν πολλῶν ὑδάτων.
Στό δεξί του χέρι κρατοῦσε ἑπτά ἀστέρια, καί ἀπό τό στόμα του ἐξεπορεύετο μιά κοφτερή δίκοπη ρομφαία.
Τό πρόσωπό του ἦταν λαμπερό σάν τόν μεσουρανοῦντα ἥλιον.
Καί ἐγώ, συνεχίζει ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής, ἔπεσα χάμω σάν νεκρός.
Ἀλλά ἐκεῖνος μέ ἤγγισε καί μοῦ λέγει: «Μή φοβοῦ. Ἐγώ εἰμί ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος καί ὁ ζῶν, καί ἐγενόμην νεκρός, καί ἰδού ζῶν εἰμί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καί ἔχω τάς κλεῖς τοῦ θανάτου καί τοῦ Ἅδου.
Γράψον οὖν ἅ εἶδες, καί ἅ εἰσι καί ἅ μέλλει γίνεσθαι μετά ταῦτα» ( Ἀποκ. 1,17 – 19).
Ποῖος λοιπόν ἦτο ὁ ἀποκαλυπτόμενος;
Ὁ Ἐνανθρωπήσας Θεός Λόγος.
Τά Ἑπτά ἀστέρια, εἶναι οἱ ἑπτά Τοπικές Ἐκκλησίες τῆς Μ. Ἀσίας πού προαναφέραμε.
Φυσικά, ἐπειδή δέν εἶναι οἱ μόνες οὔτε καί οἱ μεγαλύτερες, διαυτό ὑπό τόν σχηματικόν ἀριθμόν ἑπτά, νοεῖται ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία πρός τήν ὁποίαν στέλλει ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἑπτά Ἐπιστολές, ἤ ἑπτά πτυχές πού ἀφοροῦν εἰς τήν Ἐκκλησίαν.
Οἱ Ἐπιστολές βέβαια ἱστορικά ἀνταποκρίνονται εἰς τούς ἑπτά ἐκκλησιαστικούς ἀποδέκτας, ἀλλά τό περιεχόμενον ἐπεκτείνεται πρός ὅλην τήν Ἐκκλησίαν.
Ἄξιον παρατηρήσεως εἶναι ὅτι τά ἑπτά ἀστέρια, πού εἶναι οἱ ἐπίσκοποι τῶν ἀντιστοίχων Ἐκκλησιῶν, εὑρίσκονται εἰς τό δεξί χέρι τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι στό χέρι του, στή δικαιοδοσίαν του, στήν πρόνοιάν του, μέ ὅλον τό πλήρωμά της, λαϊκούς καί κληρικούς, καί τίποτα δέν τοῦ διαφεύγει.

http://arnion.gr/keimena/p_auanasioy_my ... ycevs.html
Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων αγίων αγιώτατον Λόγον, δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρύσαι συμφοράς άπαντας, και της μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως τους Σοι βοώντας.
User avatar
marjory
Site Admin
 
Posts: 3441
Joined: Tue Nov 15, 2011 10:29 am

Re: Αποκάλυψη Κεφάλαιο 1

Unread postby methiousan » Fri Apr 05, 2013 6:47 pm

Μια επισημανση.
marjory wrote:οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσι,

Αρα οι αστερες στην Αποκαλυψη συμβολιζουν τους επισκοπους.
methiousan
 
Posts: 247
Joined: Sat Feb 16, 2013 11:00 pm

Re: Αποκάλυψη Κεφάλαιο 1

Unread postby eternity » Fri Apr 05, 2013 10:50 pm

ΑΡΧΙΜ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΕΞΗΓΗΜΕΝΗ ( ΤΟ ΚΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΝ)

Αποκ. Α΄20" τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων ὧν εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς. οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσι, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν."

Ο ανθρωπος, οπως ειπε, που εφαινετο μεσα στις επτα λυχνιες, ηταν Αυτος ο ιδιος ο Χριστος. Αι δε επτα χρυσαι λυχνιαι ειναι αι επτα Εκκλησιαι της Μ.Ασιας, δηλαδη η ολη Εκκλησια του Χριστου, οπως εξηγησαμε.
"Καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν."

Επομενως δεν θα παθει τιποτε η Εκκλησια, διοτι μεσα στην Εκκλησια βρισκεται ο Ιδιος ο Χριστος. Αλλοιμονον ομως σε οποιον κτυπησει την Εκκλησια του Χριστου!
Μας εξηγει και τους αστερας εν συνεχεια:
Οι επτα αστερες ειναι, λεγει οι Αγγελοι των Εκκλησιων.

Μας εδωσε, λοιπον εδω το κλειδι της ερμηνειας ο Ιδιος ο Χριστος και ημεις μπορουμε τωρα να προχωρησουμε στην εξηγηση των ανωτερω, τι δηλ σημαινουν.
«Φώτισόν μου, το σκότος, Κύριε!» (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς).
User avatar
eternity
Site Admin
 
Posts: 7113
Joined: Tue Nov 15, 2011 1:33 pm

Re: Αποκάλυψη Κεφάλαιο 1

Unread postby eternity » Fri Apr 05, 2013 10:56 pm

1. ΑΙ ΤΡΙΧΑΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ
Αι τριχαι τη κεφαλης Του διατι ειναι λευκαι; Και μαλιστα σαν το ασπρο μαλλι και το χιονι;;Απλουστατα.Δια να δειξει οτι ο Χριστος δεν ειναι μονον ανθρωπος, αλλα και Θεος Αναρχος ισος με τον Πατερα. Οπως ο Θεος -Πατηρ ειναι "ο Παλαιος των ημερων" ετσι και ο Χρσιτος ειναι αναρχος χρονικως και Ισος με τον Πατερα.Ειναι Θεος, οπως και ο Πατηρ και οχι μονον ανθρωπος. Γι΄αυτο και εδω Τον ονομαζει "ομοιον υιω ανθρωπου", ομοιον δηλαδη με ανθρωπον.Εγινε ο Κυριος με τον ερχομο του στη γη ομοιος με τον ανθρωπον κατα παντα, πλην της αμαρτιας.
«Φώτισόν μου, το σκότος, Κύριε!» (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς).
User avatar
eternity
Site Admin
 
Posts: 7113
Joined: Tue Nov 15, 2011 1:33 pm

Re: Αποκάλυψη Κεφάλαιο 1

Unread postby eternity » Fri Apr 05, 2013 11:03 pm

2. Ο ΠΟΔΗΡΗΣ ΧΙΤΩΝ
ο ποδηρης χιτων, που φερει,ειναι συμβολο μεγαλειοτητος.
Εις τα Ευαγγελια χαρακτηριζεται ο Χριστος ως " υιος ανθρωπου", διοτι εκει εξιστορειται η ταπεινη Του εμφανισις στη γη. Ενω στην Αποκαλυψι ειναι ο υψωθεις Χριστος. Ο Χριστος-Θεος.

Ο χιτων Του ειναι ποδηρης.Τον σκεπαζει ολον. Ειναι συμβολον μεγαλειοτητος, αλλα και σεμνοτητος, καθαροτητος και αγιοτητος.
Ετσι και ημεις, οι οπαδοι Του, ενδυομεθα τον Χριστον. " Οσοι εις Χριστον εβαπτισθητε, Χριστον ενεδυσασθε" ) Γαλ.Γ' 27), λεγει η Αγια Γραφη.Και πρεπει επομενως να ειμεθα λευκοι και καθαροι. " Γινεσαθαι αγιοι, οτι εγω αγιος ειμι", λεγει ο Θεος. Ημεις οι Χριστιανοι ειμεθα ενδεδυμενοι τον Χριστον και επομενως πρεπει να ειμεθα και ημεις καθαραοι και αγιοι,
Οποιος ειναι γεματος ψυχικη ρυπαροτητα και ακαθαρσια, θα ακουση απο τον Χριστον το:
"Εταιρε, πως εισηλθες ωδε, μη εχων ενδυμα γαμου;;" ( Ματθ.ΚΒ' 12)
«Φώτισόν μου, το σκότος, Κύριε!» (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς).
User avatar
eternity
Site Admin
 
Posts: 7113
Joined: Tue Nov 15, 2011 1:33 pm

Re: Αποκάλυψη Κεφάλαιο 1

Unread postby eternity » Fri Apr 05, 2013 11:07 pm

3. Η ΧΡΥΣΗ ΖΩΝΗ
"Ζωνην χρυσην" φερει επισης.Προσεξατε ομως! Την φερει, οχι περι την οσφύν Αυτου, αλλα "προς τοις μαστοις".Διατι προς τους μαστους;Διοτι οταν ειναι η ζωνη περι την οσφυν σημαινει προετοιμασια για αγωνα. Αλλα εδω η χρυση ζωνη ειναι βασιλικο συμβολο και σημαινει, οτι μετα τους κοπους ερχεται η νικη, η αναπαυσις και η δοξα. Ετσι και ο Χριστος μετα τους κοπους και τον επι της γης Σταυρικον θανατον, ηδη εκαθισεν εν δεξια του Πατρος.
«Φώτισόν μου, το σκότος, Κύριε!» (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς).
User avatar
eternity
Site Admin
 
Posts: 7113
Joined: Tue Nov 15, 2011 1:33 pm

Re: Αποκάλυψη Κεφάλαιο 1

Unread postby eternity » Fri Apr 05, 2013 11:11 pm

4. ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΑΥΤΟΥ Ως ΦΛΟΞ ΠΥΡΟΣ

Διατι τα ματια Του ειναι, σαν την φλογα της φωτιας;;; Διοτι βλεπει τα παντα, ακομη και τις παραμικρες κηλιδες μας. Οπως η φλογα φωτιζει τα παντα και δεν μενει τιποτα κρτμμενο μπροστα της, ετσι και ο Χριστος βλεπει και τις παραμικρες αμαρτιες. Λεγει η Γραφη : " ἐγώ εἰμι ὁ ἐρευνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας" (Αποκ.Β΄23).Και παλιν : "το ακατεργαστνμου ειδον οι οφθαλμοι Σου". Και προτου δηλαδη το καλοσκεφθη και πραξη κανεις το καλο ή το κακο το ειδαν τα ματια του Θεου.
«Φώτισόν μου, το σκότος, Κύριε!» (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς).
User avatar
eternity
Site Admin
 
Posts: 7113
Joined: Tue Nov 15, 2011 1:33 pm

Re: Αποκάλυψη Κεφάλαιο 1

Unread postby eternity » Fri Apr 05, 2013 11:16 pm

5. Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ
Η φωνη αυτου " ως φωνη υδατων πολλων". Και τουτο δια να μη μπορη να δικαολογηθη κανεις. ειναι δυνατη και βροντερη, σαν τη βοη των καταρρακτων η φωνη του Κυριου.Ετσι ωστε να μην ισχυριζεται κανεις, οτι δεν ακουσε τον λογο του Θεου. "Εις πασαν την γην εξηλθεν ο φθογγος αυτων και εις περατα της Οικουμενης τα ρηματα αυτων". ( Ρωμ. Ι΄18)
Ο λογος Του,το Ευαγγελιο ακουεται και κηρυττεται παντου.Δυστυχως πολλοι δεν τρεχουν και δεν θελουν να το ακουσουν. Για αυτο οι δυστυχεις θα ειναι αναπολογητοι.
«Φώτισόν μου, το σκότος, Κύριε!» (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς).
User avatar
eternity
Site Admin
 
Posts: 7113
Joined: Tue Nov 15, 2011 1:33 pm

Re: Αποκάλυψη Κεφάλαιο 1

Unread postby eternity » Fri Apr 05, 2013 11:26 pm

6.ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΟΥ
Το προσωπον Του φεγγει " ως ο ηλιος εν τη δυναμει αυτου". Ειναι αστραφτερο οπως ο ολολαμπρος ηλιος στον καταξαστερο ουρανο.Διατι το προσωπο του Χριστου παρουσιαζεται σαν τον ηλιο;;;
Θελει με αυτο να δειξει οτι οπως ο λαμπρος ηλιος φαινεται παντου και απόλους ετσι και η θεοτης του Χριστου ειναι ολοφανερη και δεν μπορει κανεις να την αρνηθει. Δεν μπορει κανεις να πει οτι δεν την βλεπει.
Η Δημιουργια του κοσμου αφ΄ενος, με τα τοσον σκοπιμα και θαυμαστα δημιουργηματα και η διδασκαλια του Χριστου αφέτερου, καθιστουν τον αρματωλον αναπολογητον.Δεν μπορη να πη κανεις:"Δεν βλεπω τον Θεον". Απο τα δημιουργηματα Του φαινεται ο Θεος καθαρα. Καποιος γερων μπηκε καποτε σ΄ενα γραφειο για να πωληση θρησκευτικα βιβλια.

- Και που Τον ειδες, γερο το Θεο;;; Τον ερωτησε ενας υαπλληλος.
- ελα να σου Τον δειξω, του απηντησε εκεινος και τον εβγαλε στο μπαλκονι, στη βεραντα.Ηταν Ιουλιος μηνας και ωρα μεσημερι. Του εδειξε τον δισκον του ηλιου και του λεγει:
-Κοιταξεν τον.
- τον ηλιο να κυτταξω καταματα! Δεν μπορω απαντα.
-Αϊ! Εαν τον ηλιο, που ειναι δημιουργημα του Θεου, δεν μπορεις να το ατενισεις, πως εχεις την αξιωση να δεις Αυτον τον δημιουργο,τον Θεο!!!

Σοφη απαντησις.
«Φώτισόν μου, το σκότος, Κύριε!» (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς).
User avatar
eternity
Site Admin
 
Posts: 7113
Joined: Tue Nov 15, 2011 1:33 pm

Next

Return to ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest