Ερμηνεία των λέξεων «αδελφοί του Κυρίου»

Αποκλειστικά για όλα τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης

Moderator: inanm7

Ερμηνεία των λέξεων «αδελφοί του Κυρίου»

Unread postby inanm7 » Mon Sep 27, 2021 11:00 pm

Οι «Ευαγγελικοί» τον ισχυρισμό, πώς η Παρθένος έτεκε και άλλους υιούς, καθ' ότι το Ευαγγέλιο αναφέρει, ότι ο Ιησούς είχε αδελφούς.
Και ότι εν το Ευαγγέλιο αναφέρονται αδελφοί του Σωτήρος, μας είναι γνωστόν, άγνωστος όμως μας είναι η έννοια πού αποδίδεται εις την λέξιν «άδελφός», διότι ενταύθα έχει γενικωτέραν και ουχί την περιωρισμένην σημασίαν εις το να σημαίνει τον εκ της αυτής «δελφύος» (μήτρας) γεννηθέντα.

Άλλωστε η Θεοτόκος ούδαμού της Άγ. Γραφής αναφέρεται, ότι υπήρξε μήτηρ άλλων τέκνων, και οι καλούμενοι αδελφοί του Κυρίου, Ιάκωβος, Ίωσής, Σίμων, Ίούδας και οι αδελφαί αυτού, η Μαρία και η Σαλώμη, κατά τον Θεοφύλακτον Βουλγαρίας, ήσαν συγγενείς της Παρθένου και υιοί άλλης Μαρίας. Αυτή δε ονομάζεται «Μαρία η του Κλωπα» (Ίωάν. ιθ' 25), «Μαρία η του Ιακώβου» (Μάρκ. ιστ'1) καί «Μαρία η του Ίακώβου του μικρού και Ίωσή μήτηρ» (Μάρκ. ιε' 40) και αδελφή (συγγενής) της Θεοτόκου (Ίωάν. ιθ' 25).

Αυτή λοιπόν η συγγενής της Θεοτόκου η λεγομένη αδελφή αυτής και μάλιστα Μαρία, είναι η Μαρία του Κλωπά του αδελφού του Ιωσήφ, εξ ου και οι υιοί αυτής λέγονται αδελφοί του Κυρίου, αντί συγγενείς Αυτού. Βαρυσήμαντος δε είναι η του Ήγησίππου μαρτυρία, όστις, ώς γράφει ο Ιστορικός Ευσέβιος, διαρρήδην βεβαιοί, ότι ο Ιούδας και ο Σίμων (όστις και Συμεών λέγεται) ήσαν υιοί του Κλωπά. ούτος δε (ο Κλεώπας) ήτο αδελφός του Ιωσήφ. (Ευσεβ. Εκκλ. Ίστορ. βιβλ. Γ' κεφ. 32 Τόμ. ΙΘ' Έλλ. Πατέρ. σελ. 274).

Εκ της μαρτυρίας λοιπόν ταύτης, εμφαίνεται, ότι οι καλούμενοι αδελφοί του Κυρίου, εκ των όποίων και ο Σίμων ούτος, ήσαν ανεψιοί του Ιωσήφ και κατά συνέπεια εξάδελφοι κατά το ανθρώπινον του Κυρίου και ουχί υιοί της Παρθένου Μαρίας, αλλά της Μαρίας της συζύγου του Κλωπά, (Ίωάν. ιθ' 25). Δια τούτο οι μνημονευόμενοι ως αδελφοί του Κυρίου, Ιάκωβος, Ίωσης, Σίμων και Ιούδας δεν είναι υπό την κυρίαν έννοια αδελφοί, αλλ' υπό την γενικωτέραν, αντί του συγγενείς. Διότι η λέξις αδελφός, εξ αυτής ταύτης της Γραφής αποδεικνύεται, ότι χρησιμοποιείται πολλάς φοράς αντί του συγγενής.

1) Ό Ίωάννης ονομάζει την Θεοτόκον αδελφήν της Μαρίας του Κλωπά ώς έξης: «Ειστήκεισαν παρά τω σταυρό του Ιησού ή μήτηρ αυτου και η αδελφή της μητρός αυτου Mαρία η του Κλωπα καί Μαρία η Μαγδαληνή (Ίωάν. ιθ' 25)ενώ ούδεμία Γραφή καί ούδεμία Ιστορία ή παράδοσις αναφέρει ότι η Θεoτόκος είχε καί άλλην αδελφήν, καί μάλιστα καλουμένην Μαρίαν.Τουναντίον, γνωρίζομεν, ότι η Θεοτόκος ήτo μoνογενής θυγάτηρ του Ιωακείμ καί της Αννης. Έπομένως τό άδελφή, που γραφει ο Iωάννης, είναι αντί του συγγενής, ως είδομεν και ανωτέρω, πού κατά την Ιουδαϊκήν δόξαν η Μαρία του Κλοπά ήτο σύννυμφος της Θεοτόκου.

2) Εις τήν Γένεσιν βλέπομεν τόν Άβραάμ νά ονομάζει τόν Λώτ άδελφόν, παρ' ότι ήτο ανεψιός του. «Μή έστω μάχη ανά μέσον εμού και σου, καί ανά μέσον τών ποιμένων μου καί ανά μέσον τών ποιμένων σου, ότι άνθρωποι αδελφοί εσμέν ήμείς». (Γεν. ιγ' 8).

3) «Καί άδελφοί αυτών άρχοντες οίκων πατριών αυτών χίλιοι καί έπτακόσίοι καί έξήκοντα». (Α' Παραλ. θ' 13).

4) «Καί οι αδελφοί αυτού υιοί δυνατοί δισχίλιοι επτακόσιοι οι άρχοντες πατριών. Τω χεβρωνί Άραβίας και οι άδελφοί αυτου δυνατοί χίλιοι καί έπτακόσιοι. (Α' Παραλ. ή Χρονικών θ', 6-13, ιε' 3-11, κστ' 30-32, Νεεμ. ια' 11, 13, 14, 19).
Απ' αυτάς λοιπόν τάς Γραφικάς μαρτυρίας, εμφαίνεται,ότι τό αδελφός σημαίνει καί τόν συγγενη, διότι δέν πιστεύομεν νά υπάρχει τις όστις νά παραδέχεται, ότι ήτο δυνατόν νά έχει τις 1700 ή 2700 άδελφούς.

5) Εις τόν Ματθαίον διαβάζομεν, ότι ο Κύριος την ήμέραν της Άναστάσεώς Του είπεν εις τά Μυροφόρους «Ύπάγετε απαγγείλατε τοίς αδελφοίς μου, ίνα απέλθωσιν εις την Γαλιλαιαν, κακεί με οψονται» (Ματθ.Κη΄10)και ερωτάται. Πoίoυς άδελφούς εννοεί εδώ, τούς Iάκωβoν, Σίμωνα, Iωσή και Ιούδα, ή τους μαθητάς του;

Κατά την ερμηνεία των διαφόρων αιρετικών πρέπει να είναι αυτοί, άλλά κατά την ορθή ερμηνεία της Γραφής είναι οι Μαθηταί Του, και εν τούτοις τούς λέγει αδελφούς.

6) Ό Ιησούς ονομάζεται υιός του Ιωσήφ: «ουχ ουτός εστιν ο του τέκτονος υίός;» (Ματθ. ιγ' 55). Τί θά είπωμεν λοιπόν ότι ήτο υιός του Ιωσήφ;

7) Ό Ιωσήφ ονομάζεται υιός Δαυϊδ, «Ιωσήφ υιός Δαυίδ, μή φoβηθής κ.λ. π.» (Ματθ. α' 20), καί ερωτάται, ήτο υιός του Δαυίδ;

8) Η Θεοτόκος ονομάζει τον Μνήστορα Ιωσήφ πατέρα του Κυρίου μας, «Ιδού ο πατήρ σου καγώ όδυνώμενοι εζητούμεν σε» (Λουκ.β' 49), Καί ερωταται, ο Κύριος ήτο υιός του Ιωσήφ ή του Θεου;

9) Τόν πενθερό του Mωυσή η Αγ. Γραφή τον ονομάζει γαμβρό του: «Και Mωϋσής ην ποιμένων τα πρόβατα Ιωθόρ του ΓΑΜΒΡΟΥ αυτού του ιερέως Μαδιάμ.» (Εξοδ. γ' 1) καί άλλαχου: «Έπορεύθη δέ Μωυσής, καί επέστρεψε πρός Ιωθόρ τόν γαμβρόν αυτου» (Εξοδ. γ' 18) κατά τούς Ο'. Καί ερωταται, ο Ιωθόρ, ήτο γαμβρός του Μωυσέως ή πενθερός αυτου;

Αλλ' εκτός πάντων τούτων, το από του Σταυρού λεχθέν του Σωτήρος, όταν είδε τήν τετρωμένην τά σπλάγχνα Πάναγνον Αυτού Μητέρα καί τόν Μαθητήν, ον ηγάπα, πού συνέστησεν αυτώ ταύτην, ίνα εχει αυτήν υπό τήν προστασίαν του λέγων: «... Γύναι, ιδού ό υιός σου» καί τω μαθητή: «Ιδού ή μήτηρ σου» καί ότι: «Απ΄ εκείνης της ωρας έλαβεν ο μαθητής αυτήν είς τα ίδια» (Ιωάν. ιθ' 26-27), δέν άποδεικνύει ότι η Θεοτόκος δεν είχε άλλα παιδιά;. Διότι εάν είχε αλλα παιδιά καί μάλιστα θυγατέρας, ως άναφέρει ο Ματθαίος (ιγ'- 56),θα το έπραττε αυτό; Ποιός εξ υμών θα έπραττε τούτο; Και ποία μητέρα θα υπάκουε;, και ποίος φίλος θά εδέχετο μίαν γυναίκα σπίτι του διά νά τήν προστατεύσει, καθ΄ην στιγμήν θα είχε 4 αγόρια και 2 κορίτσια ακόμη; Άλλωστε πως ο Κύριος ήθελεν αποσπάσει Αυτήν εκ της οικογενείας Της καί συστήσει τω Μαθητή; Καί μόνον αυτή η μαρτυρία, είναι ικανή νά κλείσει τα στόματα των «Ευαγγελικών».

Και ακόμα η Γραφή αναφέρει, ότι ο Ιησούς επεν «Ιδού ό υίός σου» καί τω μαθητή «Ιδού ή μήτηρ σου» ήτο υιός της ο Ιωάννης και ήτο μήτηρ του Ιωάννου η Θεοτόκος; Διότι, εάν έρμηνεύωμεν κατά γράμμα, ούτω πρέπει να είναι.

Άλλά και εάν ημείς ούτω βλασφήμως ερμηνεύσαμε, έρχεται ο Προφήτης βροντοφωνών και λέγων: «Η πύλη αύτη κεκλεισμένη έσται καί ουκ ανοιχθήσεται, καί ουδείς μή διέλθη δι' αυτής. Ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσεται δι' αυτης καί ΕΣΤΑΙ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΗ» (Ιεζ. μδ' 2).
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ 希臘
User avatar
inanm7
Συντονιστής Κατηγορίας
 
Posts: 1823
Joined: Tue Nov 15, 2011 1:43 pm

Return to ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron