᾿Εκκλησιαστικὰ κηρύγματα (ἀπόστολος - εὐαγγέλιον)

Αποκλειστικά για όλα τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης

᾿Εκκλησιαστικὰ κηρύγματα (ἀπόστολος - εὐαγγέλιον)

Unread postby Dionysios » Thu Feb 27, 2014 1:25 pm

Στὴν ἱστοσελίδα τῆς Συμβολῆς (http://www.symbole.gr) ἀπὸ τὸν ὀκτώβριο τοῦ 2009 μέχρι σήμερα ἔχουν δημοσιευθῆ περισσότερες ἀπὸ 270 ὁμιλίες, λόγοι, κηρύγματα καὶ διαλέξεις γιὰ τὰ ἀποστολικὰ καὶ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα τῶν κυριακῶν τοῦ ἔτους, γιὰ τὰ σάββατα, γιὰ τὴν μεγάλη ἑβδομάδα, γιὰ τὶς δεσποτικὲς καὶ θεομητορικὲς ἑορτές, γιὰ τὶς μνῆμες τῶν ἁγίων σὲ διάφορες ἡμερομηνίες τοῦ χρόνου, γιὰ λατρευτικὲς συνάξεις καὶ γιὰ ἄλλες χριστιανικὲς εὐκαιρίες (βλέπε «Θέματα ὁμιλητικῆς» http://www.symbole.gr/litlif/theho). οἱ περισσότερες γραπτὲς ὁμιλίες εἶναι προσφορὰ τοῦ συνεργάτου τῆς ἱστοσελίδος ᾿Αθανασίου Σιαμάκη, ἀρχιμανδρίτου καὶ ἱεροκήρυκος (http://www.symbole.gr/symbole/synergates/879-siamakisa), τὸν ὁποῖο καὶ ἀπὸ τὴν θέσι αὐτὴ εὐχαριστῶ θερμῶς.

Οἱ δημοσιευόμενες ὁμιλίες διακρίνονται γιὰ τὴν συντομία τους (ἔχουν κατὰ μέσον ὅρο 10 λεπτὰ διάρκεια), γιὰ τὴν πιστότητα στὸ καινοδιαθηκικὸ κείμενο, γιὰ τὴν ἑρμηνευτική τους ἀκρίβεια, γιὰ τὴν σαφήνεια τῆς γλώσσας καὶ γιὰ τὴν ἁπλότητα τοῦ ὕφους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι εὐχάριστες καὶ κατανοητὲς σὲ κάθε ἀναγνώστη καὶ ἀκροατή. δὲν εἶναι ὁ συγγραφεὺς ποὺ ἐκφράζει δικές του σκέψεις καὶ ἑρμηνεῖες λαμβάνοντας οὐσιαστικὴ ἢ φαινομενικὴ ἀφορμὴ ἀπὸ τὸ βιβλικὸ ἀνάγνωσμα, ἀλλὰ εἶναι τὸ ἴδιο τὸ θεόπνευστο κείμενο, ὁ καθαρὸς καὶ αὐθεντικὸς λόγος τοῦ Κυρίου καὶ τῶν θείων ἀποστόλων, ποὺ ἀκούγεται μὲ εὔληπτο τρόπο, ἁπλουστευμένη γλῶσσα καὶ πατερικὴ ἑρμηνεία, χωρὶς περιττολογίες καὶ ἐκτὸς θέματος ἐπεκτάσεις, ποὺ ἐνίοτε ἐκτρέπουν τὸ κήρυγμα ἀπὸ τὰ λειτουργικά του πλαίσια καὶ τὸ καθιστοῦν τοὐλάχιστον κουραστικὸ γιὰ τὸ ἐκκλησίασμα.

῾Η ἀπήχησι τῶν δημοσιευμένων ὁμιλιῶν εἶναι πολὺ μεγάλη, τόσο στὴν ῾Ελλάδα ὅσο καὶ στὴν ὑπόλοιπη ὑφήλιο, ὅπου ὑπάρχουν ῞Ελληνες εὐλαβεῖς, ποὺ διψοῦν νὰ ἐντρυφήσουν στὰ σωτηριώδη νοήματα τῶν βιβλικῶν περικοπῶν καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἑορτῶν. αὐτὸ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὶς διαδικτυακὲς ἐπισκέψεις καὶ ἀπὸ τὰ μηνύματα ποὺ λαμβάνουμε ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες. οἱ περισσότεροι λόγοι-ὁμιλίες γράφτηκαν σὲ διάφορες χρονικὲς περιόδους καὶ προωρίζονταν κατ᾿ ἀρχὰς γιὰ δημοσίευσι σὲ διάφορα ἔντυπα, κυρίως τοῦ τοπικοῦ τύπου τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς ἑλληνικώτατης Μακεδονίας μας, καὶ ὄχι μόνο. γι᾿ αὐτὸ οἱ ἡμερομηνίες δημοσιεύσεως τῶν γραπτῶν ὁμιλιῶν τοῦ ἀρχιμανδρίτου ᾿Αθανασίου Σιαμάκη ἀναφέρονται συνήθως στὴν πρώτη δημοσίευσί τους στὴν παροῦσα ἱστοσελίδα, καὶ ὄχι στὴν ἀρχικὴ δημοσίευσί των σὲ διάφορα ἔντυπα, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ἔγινε χρονικῶς καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν σημειουμένη ἡμερομηνία. ἀνεξαρτήτως προελεύσεως ὅλα τὰ κείμενα τῶν ὁμιλιῶν παρουσιάζονται πλέον στὴν ἱστοσελίδα τῆς Συμβολῆς πολυτονισμένα.

Πολλὲς ἀπὸ τὶς δημοσιευμένες ὁμιλίες στὴν Συμβολὴ περιέχονται καὶ στὰ δύο νέα βιβλία ποὺ ἐξέδωσε ὁ ἀρχιμανδρίτης ᾿Αθανάσιος Σιαμάκης «Παράκλησις Γραφῶν» (σύντομες ὁμιλίες στὰ ἀποστολικὰ καὶ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους) καὶ «Διδάσκων ἐν Σαββάτῳ» (σύντομες ὁμιλίες στὰ ἀποστολικὰ καὶ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα τῶν Σαββάτων τοῦ ἔτους). βεβαίως στὰ δύο αὐτὰ βιβλία μπορεῖ ὁ ἐνδιαφερόμενος ἀναγνώστης νὰ βρῇ καὶ πολλὲς ἄλλες ὁμιλίες-κηρύγματα, ποὺ δὲν ἔχουν δημοσιευθῆ ἀλλοῦ.

Μὲ τὴν παροῦσα διαδικτυακὴ συλλογὴ λόγων καὶ ὁμιλιῶν τὸ κήρυγμα γίνεται καὶ πάλι ἀπαραίτητο στοιχεῖο τῆς λατρευτικῆς μας ζωῆς, ποὺ ἀσφαλῶς δὲν θὰ πρέπει νὰ λείπῃ ἀπὸ καμμία θεία λειτουργία. παρὰ τὸ ἤδη πλούσιο ὑλικὸ ἐντούτοις ἡ συλλογὴ ἀνανεώνεται καὶ ἐμπλουτίζεται συνεχῶς μὲ νέους λόγους καὶ ὁμιλίες. γι᾿ αὐτὸ συνι¬στᾶται στοὺς ἐνδιαφερομένους νὰ ἐπισκέπτωνται τακτικῶς τὴν ἑνότητα «Θέματα ὁμιλητικῆς» (http://www.symbole.gr/litlif/theho), γιὰ νὰ βλέπουν τὶς νέες δημοσιεύσεις.

Θέλω νὰ ἐπισημάνω ὅτι ἡ ἀνάρτησι ὁμιλιῶν συνεχίζεται καὶ γιὰ τὸ ἔτος 2014. ἁπλῶς ὁ αὐξημένος φόρτος ἐργασιῶν καὶ κάποιες ἀπουσίες μου ἐκτὸς ᾿Αθηνῶν δὲν μοῦ ἐπέτρεψαν νὰ ἐνημερώσω γιὰ τὶς μέχρι σήμερα χρήσιμες ὁμιλίες. ὅλοι οἱ λόγοι ὅμως συνεχίζουν νὰ ὑπάρχουν στὴν ἱστοσελίδα, καὶ ὅποιος θέλει μπορεῖ νὰ τὶς διαβάσῃ.

᾿Επίσης στοὺς δύο πρώτους μῆνες τοῦ παρόντος ἔτους (2014) δημοσιεύθηκαν καὶ οἱ ἑξῆς νέοι λόγοι.

17 ἰανουαρίου, εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα λειτουργίας, «Προειδοποιήσεις» (http://www.symbole.gr/litlif/theho/leea/1226-el17jan)

30 ἰανουαρίου, εὐαγγέλιον λειτουργίας, «Χριστιανοὶ τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (http://www.symbole.gr/litlif/theho/leea/1227-e30jan)

6 φεβρουαρίου, Φώτιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (http://www.symbole.gr/litlif/theho/okema/1228-photius)

15 φεβρουαρίου (ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα), μνήμη ᾿Ονησίμου, «Ἡ κατάργησι τῆς δουλείας» (http://www.symbole.gr/litlif/theho/leaa/1239-ap15feb)

Οἱ ἐμπρησμοὶ τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἀλεξανδρείας (http://www.symbole.gr/litlif/theho/vart ... lliotheque)
Last edited by Dionysios on Sat Mar 01, 2014 12:28 pm, edited 1 time in total.
Dionysios
 

Re: ᾿Εκκλησιαστικὰ κηρύγματα (ἀπόστολος - εὐαγγέλιον)

Unread postby Dionysios » Sat Mar 01, 2014 12:26 pm

᾿Απόστολος κυριακῆς τυρινῆς
Ἐγερτήριο σάλπισμα

Εὐαγγέλιον κυριακῆς τυρινῆς
Συγχώρηση, νηστεία, θησαυρισμός
Dionysios
 

Re: ᾿Εκκλησιαστικὰ κηρύγματα (ἀπόστολος - εὐαγγέλιον)

Unread postby Dionysios » Sat Mar 08, 2014 11:26 pm

᾿Απόστολος 1ης κυριακῆς νηστειῶν
Θαύματα τῆς πίστεως

Εὐαγγέλιον 1ης κυριακῆς νηστειῶν
Ἐντυπώσεις ἀπὸ τὴν πρώτη γνωριμία μὲ τὸ Χριστὸ

24 φεβρουαρίου, ᾿Ιωάννου βαπτιστοῦ (ἀπόστολος)
Ὅλα γιὰ τὸν ἄνθρωπο

24 φεβρουαρίου, ᾿Ιωάννου βαπτιστοῦ (εὐαγγέλιον)
Ὁ Χριστὸς καὶ ὁ βαπτιστής του

9 μαρτίου, 40 μαρτύρων (ἀπόστολος)
Τί νόημα ἔχουν οἱ θλίψεις στὴ ζωή μας;

9 μαρτίου, 40 μαρτύρων (εὐαγγέλιον)
Οἱ ἐργάτες τοῦ ἀμπελῶνος
Dionysios
 

Re: ᾿Εκκλησιαστικὰ κηρύγματα (ἀπόστολος - εὐαγγέλιον)

Unread postby Dionysios » Sat Mar 15, 2014 10:59 pm

᾿Απόστολος 2ας κυριακῆς νηστειῶν
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ

Εὐαγγέλιον 2ας κυριακῆς νηστειῶν
Λόγος καὶ σημεῖο

9 μαρτίου, 40 μαρτύρων (ἀπόστολος)
Τί νόημα ἔχουν οἱ θλίψεις στὴ ζωή μας;

9 μαρτίου, 40 μαρτύρων (εὐαγγέλιον)
Οἱ ἐργάτες τοῦ ἀμπελῶνος

Εὐαγγέλιον 3ου σαββάτου νηστειῶν
Φίλος τῶν ἁμαρτωλῶν
Dionysios
 

Re: ᾿Εκκλησιαστικὰ κηρύγματα (ἀπόστολος - εὐαγγέλιον)

Unread postby Dionysios » Sat Jun 21, 2014 11:43 am

Εὐαγγέλιον 2ου σαββάτου Ματθαίου
Τρεῖς ἅγιες προτροπές

᾿Απόστολος 2ας κυριακῆς ἐπιστολῶν
ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΚΗ;

Εὐαγγέλιον 2ας κυριακῆς Ματθαίου
Ἡ κλήση τῶν τεσσάρων πρώτων μαθητῶν

19 ἰουνίου, ἀποστόλου ᾿Ιούδα (ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα)
Ὁ ἀδελφόθεος Ἰούδας

24 ἰουνίου, ᾿Ιωάννου προδρόμου (ἀποστολικὸν ἀνάγνωσμα)
Ἐγερτήριο σάλπισμα

29 ἰουνίου, ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα
Τὰ καυχήματα τοῦ Παύλου

29 ἰουνίου, Πέτρου καὶ Παύλου (εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα)
Ἡ ὁμολογία τοῦ Πέτρου

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Η ΒΑΒΥΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Εὐαγγέλιον 3ου σαββάτου Ματθαίου
Ὁ Χριστὸς ὁ βράχος τῆς ζωῆς

᾿Απόστολος 3ης κυριακῆς ἐπιστολῶν
ΠΛΗΜΜΥΡΑ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Εὐαγγέλιον 3ης κυριακῆς Ματθαίου
Ποιά ἡ αἰτία τοῦ ἄγχους
Dionysios
 

Re: ᾿Εκκλησιαστικὰ κηρύγματα (ἀπόστολος - εὐαγγέλιον)

Unread postby Dionysios » Sun Apr 05, 2015 5:28 pm

῾Ομιλίες γιὰ τὴν μεγάλη ἑβδομάδα (http://www.symbole.gr/litlif/theho/leme).


Αὐτὲς τὶς μέρες στὴν διαδικτυακὴ τηλεόρασι τῆς Πεμπτουσίας θὰ δημοσιεύωνται τηλεοπτικὲς συνεντεύξεις μου γιὰ κάθε μέρα τῆς μεγάλης ἑβδομάδος.

Σάββατον τοῦ Λαζάρου (http://www.pemptousia.gr/video/to-savva ... iki-eorti/)

Κυριακὴ τῶν βαΐων (http://www.pemptousia.gr/video/93737/)


Γιὰ κάθε νέο βίντεο ποὺ θὰ ἀναρτᾶται θὰ γράφω μία ἐνημέρωσι ἐδῶ (http://www.symbole.gr/forum/viewforum.p ... cb70df39c5)

* * *

᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς (http://www.symbole.gr/musice)

Εἰδικὰ γιὰ τὴν μεγάλη ἑβδομάδα ὑπάρχουν πάρα πολλά. μάλιστα ἀπὸ τὶς δημοσιεύσεις τῆς Συμβολῆς ἔχουν λάβει πολλοὶ ἄλλοι καὶ ἔχουν ἀναρτήσει στὶς ἱστοσελίδες των καὶ στὰ ἱστολόγιά των καὶ στὰ «κανάλια» τους ἢ ἀκόμη ἔχουν κάμει ῥαδιοφωνικὲς κ.λπ. ἐκπομπές, συνήθως χωρὶς νὰ ῥωτήσουν, γιὰ νὰ λάβουν ἄδεια, καὶ κυρίως χωρὶς νὰ παραπέμπουν καὶ χωρὶς νὰ ἐνημερώνουν γιὰ τὴν πηγὴ τοῦ ὑλικοῦ τους· οἱ περισσότεροι — πλὴν ὀλίγων εὐπρεπῶν ἐξαιρέσεων.
Λόγῳ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος πολλοὶ ποὺ ἔχουν σπάνιο καὶ ἀξιόλογο ὑλικό, καὶ ἐνῷ ἀρχικὰ εἶχαν ὑποσχεθῆ ὅτι θὰ τὸ διαθέσουν στὴν Συμβολὴ (ἢ καὶ ἀλλοῦ) προκειμένου νὰ ἀναρτηθῇ δωρεάν, τελικῶς ἄλλαξαν τὴν ἀπόφασί τους. ἀλλὰ καὶ στὴν Συμβολὴ πλέον τὰ τελευταῖα δύο χρόνια σπανιώτατα γίνονται νέες ἀναρτήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. ἄραγε θὰ συναισθανθοῦν κάποιοι πόσο ζημιώνουν τὸ εὐρύτερο σύνολο μὲ τὴν ἐπιπόλαιη συμπεριφορά τους;

᾿Ηχογραφήσεις ὕμνων στὴν Συμβολὴ σχετικὰ μὲ τὴν μεγάλη ἑβδομάδα· ἐνδεικτικῶς:

– Μὲ τὸν ᾿Ιακωβο Ναυπλιώτη (http://www.symbole.gr/musice/pski/71--1864-1942)

– Μὲ τὸν Παναγιωτίδη (http://www.symbole.gr/musice/pski/929-ap04)

– Μὲ τὸν Πρίγγο (http://www.symbole.gr/musice/pski/75--1892-1964-)

– Πρίγγος καὶ Στανίτσας μαζί (http://www.symbole.gr/musice/pski/551-kpdee)

– Μὲ τὸν Στανίτσα (http://www.symbole.gr/musice/pski/296-2 ... 9-22-58-10)

– Μονὴ Γρηγορίου ῾Αγίου Ὄρους (http://www.symbole.gr/musice/aoath/492- ... 9-15-19-59)

– Μὲ τὸν Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο (http://www.symbole.gr/musice/thmkps/140-chryth)

– Μὲ τὸν ᾿Αθανάσιο Καραμάνη (http://www.symbole.gr/musice/thmkps/975-ak04)

– Μὲ τὸν Τσαμκιράνη (http://www.symbole.gr/musice/thmkps/758-m-tsa-1)

– Μὲ τὸν Χατζόπουλο (http://www.symbole.gr/musice/thmkps/495 ... 9-22-37-33)

– Μὲ τὸν μητροπολίτη Νικόδημο Βαλληνδρᾶ (http://www.symbole.gr/musice/paklie/157--1915-2008-)

– Μονή Πάτμου (http://www.symbole.gr/musice/2010-09-18 ... 332--1990-)

– Χορῳδία π. συνδέσμου ἱεροψαλτῶν (http://www.symbole.gr/musice/pscho/psi/ ... 3-23-33-28)

– Μὲ τὸν Θ. Βασιλικό (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griob/336-tvgw)

– Μὲ τὸν Θ. Καπαρό (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griok/308-theka1)

– Μὲ τὸν Λ. Κουμεντάκη (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griok/782-lakou2)

– Μὲ τὸν Περιστέρη καὶ τὸν Τζελᾶ (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griop/297-spet-1980), (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griop/1186-spet15), (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griop/298-sp-1982), (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griop/290-spmd-1989), (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griop/291-spmt-1989), (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griop/292-spgw-1989), (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griop/293-spmp-1989), (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griop/294-spgf-1989), (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/griop/295-spms-1989)

– Μὲ τὸν Χατζημᾶρκο (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/gri ... 7-07-33-03)

– ἄγνωστοι ψάλτες (http://www.symbole.gr/musice/hegrio/anp ... 1-21-40-51)

Ἂν ψάξη κανείς, ὑπάρχουν καὶ ἄλλα!

Καλὴ ἀκρόασι καὶ καλὴ μεγαλοβδομάδα. ἐπίσης καλὴ ἀνάστασι καὶ περίλαμπρο τὸ ἅγιον πάσχα νὰ ἔχετε ὅλοι προσωπικῶς καὶ οἰκογενειακῶς.
Dionysios
 


Return to ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest